V současnosti se má za to, že mezi některými způsoby užívání a psychózou u některých lidí může být jisté spojení. Stále se ale diskutuje, jaké spojení by to mohlo být a jaká je mezi jednotlivými prvky příčinnost.

V zásadě od filmu „Reefer Madness (Jointové šílenství)“ z roku 1936 je spojení mezi konopí a psychózou žhavým politickým tématem. Nedefinované riziko psychózy je také často uváděným argumentem proti legalizaci. Ale způsobuje vlastně konopí psychózu?

Vědci na pochopení spojení mezi kanabinoidy a psychózou pracují už po mnoho desetiletí. V současnosti je to v konopné vědě jedno z nejzkoumanějších témat. Ale navzdory významnému množství výzkumů na toto téma není odpověď ještě jasná.

V současnosti se má za to, že mezi některými způsoby užívání a psychózou u některých lidí může být jisté spojení. Stále se ale diskutuje, jaké spojení by to mohlo být a jaká je mezi jednotlivými prvky příčinnost.

Co je psychóza?

Národní institut USA pro duševní zdraví (National Institute of Mental Health, NIMH) definuje psychózu takto: je to řada „stavů, které postihují mozek, při nichž nastupuje jistá míra ztráty s realitou.“ Nejrozšířenějšími příznaky psychózy je mámení smyslů, halucinace a paranoia (stihomam). Když někdo zažívá stav psychózy, chová se nepřiměřeně situaci. Tak například je velmi obtížné sledovat tok jeho/jejích myšlenek od jednoho okamžiku k druhému.

Příznaky psychózy

Obecně řečeno existují čtyři možné spouštěče psychózy. Jsou to:

  • duševní zdraví
  • některé nemoci
  • genetické příčiny, a
  • rekreační užívání drog.

Příklady psychických nemocí jsou schizofrenie a bipolární porucha. Rizikovými faktory může být chronický stres, a dokonce i nedostatek spánku.

K nástupu psychické nemoci mohou vést i tělesná onemocnění. Ta zahrnují nádory mozku, roztroušenou sklerózu a HIV/AIDS. Psychotickou epizodu může odstartovat i zneužívání drog. Může ji vyvolat jednorázové užití, nadmírné užívání alkoholu nebo jiných drog, nebo příznaky z odnětí té které drogy.

Způsobuje užívání konopí psychózu? Vědci se snaží pochopit, zda k psychóze může vést konopí samo o sobě.

Rozdíl mezi psychózou a schizofrenií

V senzacechtivých mediálních článcích se schizofrenie často zaměňuje za psychózu. I když jsou tyto dvě nemoci podobné, nejsou vždy týmž.

Definice schizofrenie

Společnost USA pro psychiatrii (American Psychiatry Association) definuje schizofrenii takto: jsou to „mámení smyslů, halucinace, dezorganizovaná mluva a chování, a další příznaky, které mohou zapříčinit sociální nebo pracovní dysfunkci. Pro určení nemoci musí příznaky být přítomny po šest měsíců a zahrnovat alespoň jeden měsíc aktivních příznaku.“

Definice psychózy

Psychóza má na druhé straně přesnou definici. Vyžaduje „přítomnost halucinací (bez náhledu na jejich chorobnou povahu), mámení smyslů, nebo zároveň halucinace bez náhledu a mámení smyslů.“

Rozdíl? Psychóza není lékařskou diagnózou sama o sobě. Spolu s dalšími známkami a příznaky ale může být její součástí. Podle autorů „Konopí a psychóza z pohledu páté verze Diagnostického statistického manuálu USA (Cannabis and Psychosis Through the Lens of DSM-5)“ je psychóza příznakem, „zatímco schizofrenie je chronické celoživotní onemocnění, charakterizované výskytem vážných psychotických příznaků.“ 1)

Ústředním motivem diagnózy schizofrenie jsou dlouhodobé psychotické příznaky. Musí být přítomny také jiné příznaky, protože psychóza je jen jedním z nich. Není to samostatně diagnostikovatelné zdravotní ochoření.

Co je psychóza, způsobená konopím

S psychotickými příznaky může být konopí spojeno, zejména syntetické přípravky a ty, jež jsou bohaté na tetrahydrokanabinol (THC). Příznaky se mohou lišit v závažnosti od lehkých a příjemných až po vážné a trvalé. Příznaky se také různí podle doby trvání. To znamená, že se mohou vyskytovat jen po dobu intoxikace. 2)

Změny vnímání při „zkouřenosti“

Podle materiálu „Zkouřenost: Přehled vnímaných účinků konopí,“ zveřejněného v roce 2003, podávali lidé, jichž se ptali na příznaky „zkouřenosti,“ zprávy o halucinacích. Další zkušenosti se spojitostí s psychózou zahrnovaly:

  • úzkostnost
  • povídavost
  • zvýšené vnímání smyslových počitků

I když tyto příznaky nejsou vždy obtížné ani nevyžadují klinickou pozornost, stojí za zaznamenání. 3)

Intoxikace konopím a psychóza

Technicky je užívání konopí ve vztahu k vývoji psychózy součástí tří velmi odlišných psychických nemocí. Jsou vyjmenovány v Páté revizi Diagnostického a statistického manuálu psychických onemocnění USA (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5)). Jsou to (i) intoxikace konopím, (ii) konopím způsobená psychotická porucha (Cannabis-Induced Psychotic Disorder (CIPD)), a schizofrenie.

Intoxikace konopím je stav „zkouřenosti.“ Známky psychózy se liší v závislosti na dávce, obsahu kanabinoidů a typu osobnosti od jemného šálení smyslů či stihomamu (paranoi) až k plnohodnotným halucinacím. Většina z těch, kdo užívá konopí rekreačně, by potvrdilo, že tyto zážitky jsou kýženým účinkem. Intoxikace je v zásadě tím, co po užití konopí očekávají. V těchto případech „nejsou psychotické symptomy dostatečně závažné či dlouhé, aby samy o sobě vyžadovaly klinickou pozornost.“ 4)

Co se ale děje, když psychóza přetrvává?

Když jsou příznaky dost silné a trvají dost dlouho, diagnóza zní „konopím způsobená psychotická porucha (CIPD).“ Je to poddruh drogami způsobené psychózy. Pro tuto diagnózu musí lékař vědět o užití konopí před nebo během vývoje příznaků. Potom musí určit, že šálení smyslů či halucinace jsou dost silné, aby vyžadovaly klinickou pozornost. Pokud příznaky trvají déle než měsíc, je třeba stanovit novou diagnózu.

Zní to zmatečně? Zásadním rozdílem mezi jednoduchou intoxikací a konopím způsobenou psychózou je pacientův náhled. Dokonce i při silných psychotických příznacích ví intoxikovaný, že prožitek byl způsoben nedávným užitím konopí. Během psychózy lidé nicméně začínají ztrácet kontakt se skutečností.

Během konopím způsobené psychotické poruchy (CIPD) a intoxikace zesiluje psychóza, způsobená konopím, obecně spíše pozitivní příznaky psychózy než negativní. DSM-5 popisuje „pozitivní“ příznaky psychózy jako mámení smyslů, dezorganizované myšlení a chování, a nenormální pohybovou aktivitu. Negativními příznaky jsou snížené vyjadřování emocí, neschopnost prožívat radost a problémy ve vztazích s ostatními. 5)

Chronická psychóza a schizofrenie

Nejchroničtější psychotické epizody vedou nakonec k diagnóze schizofrenie. Podle Nathana T. Pearsona a Jamese H. Berryho, autorů analýzy z roku 2019, z níž citujeme výše, je „schizofrenie diagnostikována, když nastoupí mnohačetné psychotické příznaky spolu se sníženou schopností pracovat a/nebo sociálních funkcí, a celkové trvání poruchy je delší než 6 měsíců.“ 6)

Zajímavé je, že článek z roku 2017 „Frekvence a předpovědní faktory přechodu k schizofrenii nebo bipolární poruše po psychóze, způsobené drogami (Rates and Predictors of Conversion to Schizophrenia or Bipolar Disorder Following Substance-Induced Psychosis)“ potvrdil spojení mezi jedinou diagnózou CIPD v životě pacienta a zvýšeným rizikem schizofrenie. Jak uvádějí autoři této studie: „Psychóza, vyvolaná užitím drog(y), je silně asociována s vývojem závažných duševních onemocnění, a k identifikaci většiny případů je zapotřebí dlouhého sledování pacientů.“ 7)

Způsobuje konopí schizofrenii?

Spojení mezi konopím a psychózou je přetrvávajícím problémem zastánců konopí, pacientů a lékařů. Právě proto trvají výzkumy tohoto tématu už po desetiletí. Ani tak ale nemám žádné závěry pro jeden nebo druhý názor. Debata pokračuje v prostředí vědy, politiky a kultury. Způsobuje konopí psychózu, takže je nebezpečné pro veřejnost – nebo ne?

Počínaje rokem 1969 a studií „Psychóza z marihuany, akutní toxická psychóza spojená s užíváním konopných přípravků (Marihuana Psychosis, Acute Toxic Psychosis Associated With the Use of Cannabis Derivatives)“ je vědecká komunita spojením mezi psychózou a užíváním konopí fascinována. Přesto se ukázalo, že povahu tohoto vztahu je obtížné určit. 8)

Ovlivňuje konopí závažnost psychotických příznaků?

Jak uvádějí Pearson a Berry, užívání konopí vede k psychotickým příznakům, které se liší v závažnosti (od příjemných až po vysoce halucinogenní) a v trvání (od několika chvil po měsíce). Jejich slovy: „Trvání a specificita konopí a CIPD (expozice a bezprostředně následující příznaky) nám dovolují s dostatečnou spolehlivostí říci, že užívání konopí ‚způsobuje‘ tyto stavy.“ 9)

Méně jasné je, proč někteří lidé zažívají jen mírné, příjemné nebo vůbec žádné příznaky psychózy. Jiní naopak mohou trpět závažnou epizodou CIPD nebo dokonce schizofrenie. Je to frekvence užívání, genetika, prostředí, nebo snad obsah kanabinoidů v té které odrůdě konopí?

Konopí a psychotické epizody: komplikovaný vztah

Užívání konopí roste – psychózy nikoliv

Zastánci konopí často uvádějí argument, že zatímco užívání konopí roste, výskyt schizofrenie zůstává stejný. Ale i když vývoj situace nahrává prokonopným advokátům, nová studie, zveřejněná ve vědeckém recenzovaném časopise Lancet, tomu nenasvědčuje. Při použití dat, nasbíraných v několika evropských a brazilských centrech, autoři spojují každodenní užívání konopí, dostupnost přípravků s vysokou potencí (obsahem THC) a zvýšený výskyt psychóz. Při srovnání center se snadným přístupem k vysokopotentnímu konopí s centry bez něj zaznamenávají „nápadný rozdíl“ v počtu psychotických epizod, které jsou zaznamenány. 10)

Debata stále zuří

Ale ani tato studie celou věc neobjasňuje natolik, aby debaty utichly. V jednom vědeckém přehledu po druhém se závěry těch nejbrilantnějších výzkumnických mozků o vztahu konopí a psychózy různí. Podle těchto souhrnů dostupné vědecké literatury musí být splněno mnoho dalších předpokladů, aby jediné užití konopí zvyšovalo riziko budoucí psychotické epizody.

Žádný „statisticky významný účinek“

Tak například Pearson a Berry docházejí k závěru: „Nelze říci, že by schizofrenii způsoboval jakýkoliv jediný faktor. Pravděpodobnost schizofrenie spíše zvyšuje svým výskytem nebo jeho absencí nesčetně potenciálních složek.“ Podle jejich názoru se „Užívání konopí zdá být jednou z příčin schizofrenie, není pro ni ale nutné ani dostatečné samo o sobě.“ 11)

V jiném vědeckém přehledu, zveřejněném v roce 2014 ve vědeckém recenzovaném časopise Schizophrenia Research, zkoumali výzkumníci, jak může budoucí výskyt schizofrenie – ať už s užíváním konopí nebo bez něj – ovlivnit genetická výbava. Zjistili, že za výskyt schizofrenie může více než cokoliv jiného – včetně historie užívání konopí – rodinná anamnéza. Neobjevili „žádný statistický významný efekt užívání konopí“ na vývoj psychózy. 12)

Zvyšuje riziko psychózy potence THC?

Chcete krátkou odpověď? Ano, zvyšuje.

Potence THC

I když se výzkumníci neshodnou na roli, jíž konopí hraje při vývoji psychózy, zvolna nalézají silné důkazy, že riziko může zvyšovat vysoká potence THC. Vztah zkoumalo několik nových studií.

V roce 2014 zveřejnil vědecký recenzovaný časopis Schizophrenia Bulletin článek „Každodenní užívání, zejména konopí s vysokou potencí, způsobuje u uživatelů brzký nástup psychózy (Daily Use, Especially of High-Potency Cannabis, Drives the Earlier Onset of Psychosis in Cannabis Users).“ Vědci prozkoumali 410 nových pacientů s psychózou a jejich historii užívání konopí. S využitím Coxova modelu poměrného hazardu došli k závěru, že u uživatelů konopí se psychóza vyskytla v nižším věku než u neuživatelů. Navíc zjistili další faktory, které ovlivňují věk nástupu příznaků, včetně potence konopí, frekvence jeho užívání a započetí užívání. 13)

Stejně tak jiná současná analýza s názvem „Tradiční marihuana, vysokopotentní konopí a syntetické kanabinoidy: zvýšené riziko psychózy (Traditional marijuana, high‐potency cannabis and synthetic cannabinoids: increasing risk for psychosis)“ (2016) dochází k závěru, že pravděpodobnost budoucí psychózy zvyšují syntetické kanabinoidy a vysokopotentní odrůdy konopí. Nejvyšší riziko ale nastává při „pravidelném užívání vysokopotentního konopí a syntetických kanabinoidů.“ 14)

Jaký vliv má na psychózu z konopí CBD?

Je jasné, že otázku „Způsobuje užívání konopí psychózu?“ komplikuje typ kanabinoidů. Výzkumníci se nyní domnívají, že odrůdy, bohaté na kanabidiol (CBD), riziko psychózy snižují.

Ve vydání vědeckého recenzovaného časopisu Journal of Clinical Medicine z roku 2019 sestavil tým nizozemských vědců hloubkovou analýzu relevantní literatury. Zjistili, že jejich nálezy podporují teorii o užití CBD jako léku na schizofrenii a drogami způsobenou psychózu. Plus bylo účinné jak samo o sobě, tak v kombinaci s farmakologickými antipsychotickými léky. 15)

CBD jako lék

Autoři tohoto přehledu uvádějí, že „akutně psychotičtí a raní pacienti vykazovali snížení pozitivních a negativních příznaků, zatímco na léčbu rezistentní a chroničtí pacienti vykazovali méně slibná zlepšení.“ Zjistili také, že CBD může pozitivně ovlivnit pacienty s poruchami z užívání konopí. Tito pacienti mohou zažívat psychózu během detoxikační fáze léčby.

Tento neintoxikující kanabinoid je také zkoumán pro léčbu psychózy v pokusech na lidech. Podle výsledků má mnohem lepší účinky než antipsychotika (měřeno profilem vedlejších účinků). Biologickou příčinou může být vztah k jemným změnám, které CBD způsobuje v mozku, to je ale jen jedna z moha teorií. K určení prospěšného a jiného působení kanabinodů na psychózu je třeba mnoho dalších studií.

Riziko a léčba psychózy

Konopí a psychóza

Vědci celkovému vztahu konopím navozených psychóz ještě zcela nerozumějí. Co je ale díky mohutnému epidemiologickému výzkumu stále více jasné, jsou doporučení, která snižují riziko.

Noviny New York Times tyto metody shrnuly ve svém tematickém článku v roce 2019: „V krátkosti: pravidelné užívání nových vysokopotentních odrůd konopí může být skutečně rizikem pro mladé lidi, které mají v příbuzenstvu někoho s psychickým onemocněním. Přinejmenším na tomto varování se shodne většina odborníků.“

Nelze popřít, že schizofrenie je (naneštěstí) dědičným onemocnění. Podle zprávy ve vědeckém časopise Science Alert „Celkem čtyři z pěti případů schizofrenie lze vystopovat podle genů, jež děti zdědily po rodičích.“

Konzultuje se svým lékařem

Lidé, kteří mají v pokrevním příbuzenstvu někoho se schizofrenií (nebo souvisejícím psychotickým onemocněním), by neměli koketovat s konopím bez dozoru zkušeného lékaře. Protože se riziko zvyšuje s odrůdami, bohatými na THC, měli by se za všech okolností vyhýbat koncentrátům a vysokopotentnímu konopí. Experimentování s THC může uspíšit věk prvního výskytu psychózy.

Odborníci se také shodují, že kromě genetické výbavy může riziko zvýšit užívání konopí v době dospívání. Čím dříve se začne a čím vyšší je frekvence užívání, tím pravděpodobnější jsou budoucí psychické problémy.

Jak léčit psychózu, vyvolanou konopím?

Psychóza, vyvolaná konopím, je vysoce individuální záležitostí. Může být krátká, mírná a příjemná, a proto lépe popisovaná jako zážitek intoxikace. Může být závažnější, vyžadující klinickou pozornost pro halucinace a zmatečné chování, které mohou vydržet celé měsíce. V kombinaci se závažnějšími příznaky se může vyvinout v plnohodnotnou diagnózu schizofrenie. Možnosti léčby se proto liší.

Zásadně platí, že pokud vy sami nebo někdo koho znáte má(te) příznaky psychózy, je třeba okamžitě vyhledat pomoc. Lékaři pro snížení příznaků psychózy spoléhají na kombinaci psychologických intervencí a léků.

Je jen málo – pokud vůbec nějaké – spolehlivých „udělej si sám“ léčeb, které by snižovaly závažnost propuknutí psychózy nebo schizofrenie. Pracujte se svým lékařem a s psychiatrem, abyste vytvořili léčebný plán, zahrnující jak antipsychotika, tak psychologickou terapii a změny životního stylu, které vylepší kvalitu života. Při tomto holistickém přístupu můžete se svým doktorem promluvit o novém vývoji léčby psychózy pomocí CBD.

Způsobuje konopí psychózu?

U lidí, kteří mají k psychotickým poruchám genetické predispozice, může být konopí spolupříčinou vývoje nemoci. I když se vědci neshodnou na příčinách, současné vědění nasvědčuje tomu, že užívání konopí u některých lidí zvyšuje riziko výskytu psychózy.

Po desetiletích výzkumu na pacientech, kombinovaných s masivními epidemiologickými studiemi, vyvstávají dvě hlavní hypotézy:

  1. Konopí samo o sobě nespouští psychózu, pro některé pacienty ale může být její spolupříčinou.
  2. Pro některé lidi je užívání konopí spolu s genetickými předpoklady zvýšeným rizikem. To se nazývá sdílená zranitelnost.

V článku „Konopí a psychóza: kritický přehled vztahu (Cannabis and Psychosis: a Critical Overview of the Relationship)“ se autoři domnívají, že konopí samo o sobě „nezpůsobuje psychotickou poruchu.“ Namísto toho se zdá pravděpodobné, že „jak brzké, tak intenzivní užívání je pravděpodobnější u jedinců, náchylných k psychóze.“ Podle téhož pramene musíme se závěry nad rámec těchto dvou hypotéz počkat na lépe kontrolované a propracované studie.

Odkazy

1, 9. Pearson, N. T., & Berry, J. H. (2019). “Cannabis and Psychosis Through the Lens of DSM-5.” International journal of environmental research and public health, 16(21), 4149. doi:10.3390/ijerph16214149

2, 4, 6, 11. Pearson, N. T., & Berry, J. H. (2019). “Cannabis and Psychosis Through the Lens of DSM-5.” International journal of environmental research and public health, 16(21), 4149. doi:10.3390/ijerph16214149.

3. Green, B., Kavanagh, D., & Young, R. (2003). “Being stoned: a review of self-reported cannabis effects.” Drug and Alcohol Review, 22(4), 453–460. doi: 10.1080/09595230310001613976.

5. Diagnostic and statistical manual of mental disorders: Dsm-5. (2017). Retrieved from https://books.google.ca/books?id=-JivBAAAQBAJ&lpg=PT18&ots=ceVL40PNAf&lr&pg=PT19#v=onepage&q=psychosis&f=false.

7. Starzer, M. S. K., Nordentoft, M., & Hjorthøj, C. (2018). “Rates and Predictors of Conversion to Schizophrenia or Bipolar Disorder Following Substance-Induced Psychosis.” American Journal of Psychiatry, 175(4), 343–350. doi: 10.1176/appi.ajp.2017.17020223.

8. Talbott, J. A. (1969). “Marihuana Psychosis”. Journal of the American Medical Association, 210(2), 299. doi: 10.1001/jama.1969.03160280039006.

10. Di Forti M., Quattrone D., Freeman TP., et al. The EU-GEI WP2 Group. 2019. “The contribution of cannabis use to variation in the incidence of psychotic disorder across Europe (EU-GEI): a multicentre case-control study.” Lancet Psychiatry. Doi: 10.1016/S2215-0366(19)30048-3.

12. Boydell, J., Dean, K., Dutta, R., Giouroukou, E., Fearon, P., & Murray, R. (2007). “A comparison of symptoms and family history in schizophrenia with and without prior cannabis use: Implications for the concept of cannabis psychosis.” Schizophrenia Research, 93(1-3), 203–210. doi: 10.1016/j.schres.2007.03.014.

13. Forti, M. D., Sallis, H., Allegri, F., Trotta, A., Ferraro, L., Stilo, S. A., … Murray, R. M. (2013). “Daily Use, Especially of High-Potency Cannabis, Drives the Earlier Onset of Psychosis in Cannabis Users.” Schizophrenia Bulletin, 40(6), 1509–1517. doi: 10.1093/schbul/sbt181.

14. Murray, R. M., Quigley, H., Quattrone, D., Englund, A., & Forti, M. D. (2016). “Traditional marijuana, high-potency cannabis and synthetic cannabinoids: increasing risk for psychosis.” World Psychiatry, 15(3), 195–204. doi: 10.1002/wps.20341.

15. Batalla, A., Janssen, H., Gangadin, S. S., & Bossong, M. G. (2019). “The Potential of Cannabidiol as a Treatment for Psychosis and Addiction: Who Benefits Most? A Systematic Review.” Journal of Clinical Medicine, 8(7), 1058. doi:10.3390/jcm8071058.

16. Ksir, C., & Hart, C. L. (2016). “Cannabis and Psychosis: a Critical Overview of the Relationship.” Current Psychiatry Reports, 18(2). doi: 10.1007/s11920-015-0657-y.Does Cannabis Cause Psychosis?