1. Správní rada je nejvyšším orgánem mezi valnými hromadami a je složená z odborníků, kteří garantují profesionální přístup k problematice léčebného konopí.

 Členové správní rady: doc. RNDr. Lumír Ondřej Hanuš, DrSc., Dr.h.c.mult., Prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D., MUDr. Pavel Kubů, MUDr. Radovan Hřib, MUDr. Táňa Bretyšová, MUDr. Jana Budařová

2. Ředitel KOPAC je statutárním orgánem KOPAC a naplňuje rozhodnutí správní rady k plnění cílů činnosti. Ředitele volí správní rada z kandidátů doporučených výkonným výborem.

 Ředitelka: Hana Vágnerová

3. Výkonný výbor zajišťuje administrativní činnost a každodenní chod. Členy výkonného výboru volí valná hromada a úkoluje ho ředitel.

 Členové výkonného výboru: Daniel Dostál, Dan Navrátil

 

Profily členů vedení :

doc. RNDr. Lumír Ondřej Hanuš, DrSc., Dr.h.c.mult.

Doc. RNDr. Lumír Ondřej Hanuš, DrSc., Dr.h.c.mult. získal titul RNDr. v oboru analytické chemie (1972), Ph.D. v analytické chemii (1974) a v roce 1994 se stal docentem v oboru organické chemie na Univerzitě Palackého v Olomouci a v r. 1995 doktorem věd ve farmaceutické chemii na Univerzitě Karlově.

Nyní je vědeckým pracovníkem (research fellow) na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě (Izrael); od r. 1990 zde působí na Farmaceutické fakultě (School of Pharmacy) v různých postaveních (výzkumník, akademický pracovník, vědecký pracovník).

V letech 1971 až 1990 byl výzkumným pracovníkem a vyučoval na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

V letech 1978–1979 byl docentem na School of Pharmacy, University of Mississippi, USA. V letech 1997 and 1998 působil jako hostující vyučující (NIDDK, NIH, Bethesda, USA), a v letech 2001–2002 jako výzkumný pracovník na NIAAA (NIH, Bethesda, USA).

Obdržel tyto tituly a ocenění: čestný doktorát – Chemiae Doctor honoris causa (2007) a Medicinae Doctor honoris causa (2011), Hanušovu medaili za záslužnou činnost v oblasti chemie (2005), Cenu adiktologie (2012), a Cenu města Olomouc (2013).

Hlavní vědecké zájmy: chemie přírodních látek (izolace a identifikace nových sloučenin), testování sloučenin na biologickou aktivitu. Podrobný životopis dr. Hanuše je zveřejněn na Wikipedii.

Prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.

Prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., FCMA, absolvoval Lékařskou fakultu v Plzni (Univerzita Karlova), habilitoval pro obor patologická fyziologie, v témže oboru je doktorem lékařských věd a od roku 1991 jejich profesorem.

Je zakládajícím členem České lékařské akademie, byl jejím prvním místopředsedou a v současné době je jejím předsedou.

V letech 1982–2009 byl přednostou Ústavu normální, patologické a klinické fyziologie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, kde nadále vyučuje fyziologii a patologickou fyziologii. Je spoluzakladatel postgraduálního studia v biomedicíně na Univerzitě Karlově, člen koordinační rady DPSB a člen oborových rad fyziologie a patofyziologie člověka, neurověd a experimentální chirurgie.

Je čestný člen České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, čestný člen Československé a České fyziologické společnosti, Společnosti pro studium a léčbu bolesti České lékařské společnosti J.E.Purkyně a České neuropsychofarmakologické společnost o.s.

Předseda vlády Francouzské republiky mu udělil titul Chevalier Des Palmes Academiques, je nositelem Zlaté medaile města Grenoble, Zlaté medaile Univerzity Karlovy v Praze, Zlaté Purkyňovy medaile ČLS JEP, Zlaté medaile 3. LF UK Praha, pamětní medaile LF UK Plzeň. Je nositelem Laufbergerovy medaile a celé řady dalších vysokých ocenění za vědecké publikace a popularizaci vědy: obdržel Cenu rektora UK za nejlepší vědeckou publikaci (monografie Bolest, 2006), Cenu předsednictva ČLS JEP za nejlepší vědeckou publikaci v roce 2012, dvakrát Cenu Janssen Cilag za nejlepší práci v popularizaci vědy.

Napsal učebnice a skripta fyziologie a patologické fyziologie, dále lékařskou francouzštinu a další učebnice o bolesti. Přeložil odborné knihy z francouzštiny, angličtiny a němčiny a jednu beletristickou knihu z francouzštiny.

Byl proděkanem a statutárním zástupcem děkana 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (1990–1997), členem akademického senátu 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, akademického senátu Univerzity Karlovy a předsedou jeho ekonomické komise.

Byl a je členem Vědecké rady Univerzity Karlovy, Vědecké rady 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Vědecké rady Lékařské fakulty v Plzni, Vědecké rady Fyziologického ústavu AV ČR, v.v.i. (Akademie věd České republiky; AV ČR), Vědecké rady Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.

Pracuje v mnoha českých a mezinárodních společnostech, redakčních radách mezinárodních i národních časopisů (v 5 impaktovaných časopisech). Byl a je organizátorem národních a mezinárodních vědeckých kongresů.

MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D.

je český epidemiolog a adiktolog. Narodil se v roce 1969 v Hranicích na Moravě, v roce 1993 dokončil Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Na téže fakultě získal v roce 2001 titul Ph.D. v epidemiologii, hygieně a preventivním lékařství. V letech 2003-2004 působil v USA jako stipendista programu Hubert H. Humphrey Fellowship na Bloomberg School of Public Health, Johns Hopkins University a jako spolupracující výzkumník Národního institutu pro otázky zneužívání drog (NIDA) a Centra pro výzkum drogové politikythink-tanku RAND Corp.

Byl vedoucím studie PAD která na zakázku vlády ověřovala dopady novelizace drogové legislativy v České republice po roce 1998. V letech 1999-2001 zodpovídal v rámci projektu Phare za ustavení Národního monitorovacího střediska (NMS) pro drogy a drogové závislosti v ČR.

Jeho hlavními výzkumnými zájmy jsou epidemiologie krevně přenosných nemocí a úmrtnost v populaci uživatelů nelegálních drog, kvalitativní výzkum neinstitucionalizované populace uživatelů nelegálních drog a ekonomické evaluace drogových programů a politik s důrazem na bezpečnostní a zdravotní dopady nelegálních trhů s těmito látkami. Zabývá se rovněž možnostmi léčebného využití konopí a přípravků z něj; je členem petičního výboru Petice za zpřístupnění konopí k léčbě a výzkumu.

V současnosti vyučuje drogovou epidemiologii a řídí několik výzkumných projektů Kliniky adiktologie 1. LF a VFN UK; je také externím spolupracovníkem NMS. Externě drogovou epidemiologii vyučuje také na své alma mater vOlomouci.

Tomáš Zábranský v roce 2001 založil a od té doby vede soukromou výzkumnou a poradenskou společnost ResAd, specializující se na problematiku nelegálních drog; její tým vysoce kvalifikovaných mezinárodních expertů pracuje na zakázkách veřejné správy ČR a dalších zemí, projektech privátních a veřejných organizací a v neposlední řadě pro agentury OSN a EU.

Je zástupcem editora impaktovaného vědeckého časopisu Harm Reduction Journal, členem redakční rady impaktovaného časopisu Journal of Drug Issues a jediného domácího oborového vědeckého časopisu Adiktologie a členem několika domácích odborných společností, Mezinárodního think-tanku pro analýzy drogové politiky (Velká Británie) a Referenční skupiny OSN pro otázky HIV/AIDS a užívání drog.

MUDr. Pavel Kubů

je expertem v oborech lékařské informatiky a adiktologie. V roce 2001 vystudoval obor všeobecné lékařství s preventivním zaměřením na III. lékařské fakultě UK v Praze. Od 2006 je předsedou Etické komise Národního monitorovacího centra pro drogy a závislosti. Od r. 2007 je členem správní rady Českého národního fóra pro eHealth, v letech 2012-2015 byl členem dozorčí rady Českého zdravotnického fóra a od 2013 je členem správní rady Pacientského spolku pro léčbu konopím KOPAC.

V nestátních a neziskových organizacích se věnuje především postgraduálnímu vzdělávání zdravotnických profesionálů v informatice a podpoře výzkumu a vývoje nových preventivních a léčebných metod. Od 2011 vede implementaci zdravotnické strategie společnosti ELON MEDICAL s.r.o. zaměřené na léčbu pomocí tištěného světla v nositelných zařízeních na bázi plastické elektroniky. V roce 2014 spoluzaložil společnost Konomed s.r.o., která se orientuje na výzkum a vývoj na poli léčebného konopí.

MUDr. Radovan Hřib

Algeziolog, anesteziolog. Narodil se v Uherském Hradišti 1970. Lékařskou fakultu absolvoval v Brně, obor všeobecné lékařství. Po promoci pracoval na oddělení ARO Fakultní porodnice Obilní trh, Brno. Od roku 1996 pracuje ve Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně na Anesteziologicko resuscitační klinice. Absolvent dlouhodobého kurzu s osvědčením Manuální medicína pro lékaře. Od roku 2001 se věnuje algeziologii, léčbě bolesti. Působí v Centru pro léčbu bolesti ARK FN u svaté Anny v Brně. Věnuje se léčbě chronické a akutní bolesti, onkologické i neonkologické v téměř celém spektru možností -od základní a pokročilé farmakologické léčby, přes rehabilitační léčbu až po implantaci vysoce sofistikovaných neuromodulačních zařízení.

V posledních letech se věnuje praktickým otázkám zavádění léčebného konopí do lékařské praxe. Kombinuje léčbu konopím s klasickou evropskou medicínou při využití předností obou cest. Z jeho impulsu se stala FN u sv. Anny v Brně první nemocnicí v ČR, která předepisuje léčebné konopí.

Podílel se na mnoha klinických studiích, včetně studií s konopným lékem Sativex. Je autorem, či spoluautorem vícero článků, přednášek či posterů na národním i mezinárodním odborném algeziologickém foru. Byl nápomocen při pořádání konferencí Konopí a věda I a II na Mendelově univerzitě v Brně. Člen výboru Společnosti pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP, člen International Association for the Study of Pain (IASP), člen European Pain Federation (EFIC).

MUDr. Táňa Bretyšová

Anesteziolog, algeziolog. Je absolventkou Lékařské fakulty UK v Praze. Od roku 1984 do 1998 pracovala na oddělení ARO Fakultní nemocnice Vinohrady, KAR Záchranné služby Praha Malvazinky i jako asistent III. LF UK. Od 1998 dosud soukromá ambulance, t.č. Centrum léčby bolesti, paliativní medicíny v Praze 4. Věnuje se především komplexní diagnostice a terapii. Součástí Centra je i infuzní stacionář s možností  aplikace různých analgomyorelaxačních  směsí, intravenózní terapie neuropatické bolesti, ale i ozónoterapie, intravenózní aplikace vysokodávkového vitaminu C apod. Ve své praxi využívá klasické i alternativní medicíny. U řady pacientů vnímá vhodnost  kombinovat tyto dva zdánlivě vzdálené světy.  Má celou řadu certifikátů –  z manuální medicíny, lymfodrenáží, akupunktury, homeopatie, vyšetření pomocí přístroje EAV, laserterapie. Publikuje do různých časopisů. Léčebné konopí považuje za jednu z vhodných terapeutických cest u vybraných diagnóz, zejména u chronické bolesti nádorové i nenádorové etiologie.

Hana Vágnerová

Je zakládajícím členem KOPAC jako pacientka s roztroušenou sklerózou (RS). Je členkou Unie Roska. V neziskovém sektoru pracovala vždy jako dobrovolník. Byla manažerem pro zahraničí Unie Roska a členem výkonného výboru SMS. Zajímá se především o práva pacientů na dostupnou léčbu a možnosti zkvalitňování života osob s chronickou nemocí.

Daniel Dostál

Pracuje v oblasti marketingu a IT. O problematiku léčebného konopí se zajímá už dlouhou dobu, zároveň je sám „konopným pacientem“.

Dan Navrátil

Dlouhodobý propagátor léčebného využití konopí, konopný pacient, spolumajitel bylinkové farmy, bylinkář, designer, věčný rebel (zpravidla s příčinou)