1. Správní rada je nejvyšším orgánem mezi valnými hromadami a je složená z odborníků, kteří garantují profesionální přístup k problematice léčebného konopí.

 Předseda správní rady: MUDr. Pavel Kubů

 Členové správní rady: doc. RNDr. Lumír Ondřej Hanuš, DrSc., Dr.h.c.mult., Prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., MUDr. Radovan Hřib, MUDr. Táňa Bretyšová, MUDr. Jana Budařová

2. Ředitel KOPAC je statutárním orgánem KOPAC a naplňuje rozhodnutí správní rady k plnění cílů činnosti. Ředitele volí správní rada z kandidátů doporučených výkonným výborem.

 Ředitelka: Hana Vágnerová

3. Výkonný výbor zajišťuje administrativní činnost a každodenní chod. Členy výkonného výboru volí valná hromada a úkoluje ho ředitel.

 Členové výkonného výboru: Daniel Dostál, Dan Navrátil

4. Pověření dobrovolníci

MUDr. Adriana Kulková, Michal Vetešník

 

Profily členů vedení spolku:

MUDr. Pavel Kubů

je expertem v oborech lékařské informatiky a adiktologie. V roce 2001 vystudoval obor všeobecné lékařství s preventivním zaměřením na III. lékařské fakultě UK v Praze. Od 2006 je předsedou Etické komise Národního monitorovacího centra pro drogy a závislosti. Od r. 2007 je členem správní rady Českého národního fóra pro eHealth, v letech 2012-2015 byl členem dozorčí rady Českého zdravotnického fóra. Od  založení KOPAC, Pacientského spolku pro léčbu konopím v roce 2013 je členem jeho správní rady a od září 2021 po odchodu MUDr. Zábranského jejím předsedou.

V nestátních a neziskových organizacích se věnuje především postgraduálnímu vzdělávání zdravotnických profesionálů v informatice a podpoře výzkumu a vývoje nových preventivních a léčebných metod. Od 2011 vede implementaci zdravotnické strategie společnosti ELON MEDICAL s.r.o. zaměřené na léčbu pomocí tištěného světla v nositelných zařízeních na bázi plastické elektroniky. V roce 2014 spoluzaložil společnost Konomed s.r.o., která se orientuje na výzkum a vývoj na poli léčebného konopí.

doc. RNDr. Lumír Ondřej Hanuš, DrSc., Dr.h.c.mult.

Doc. RNDr. Lumír Ondřej Hanuš, DrSc., Dr.h.c.mult. získal titul RNDr. v oboru analytické chemie (1972), Ph.D. v analytické chemii (1974) a v roce 1994 se stal docentem v oboru organické chemie na Univerzitě Palackého v Olomouci a v r. 1995 doktorem věd ve farmaceutické chemii na Univerzitě Karlově.

Nyní je vědeckým pracovníkem (research fellow) na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě (Izrael); od r. 1990 zde působí na Farmaceutické fakultě (School of Pharmacy) v různých postaveních (výzkumník, akademický pracovník, vědecký pracovník).

V letech 1971 až 1990 byl výzkumným pracovníkem a vyučoval na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

V letech 1978–1979 byl docentem na School of Pharmacy, University of Mississippi, USA. V letech 1997 and 1998 působil jako hostující vyučující (NIDDK, NIH, Bethesda, USA), a v letech 2001–2002 jako výzkumný pracovník na NIAAA (NIH, Bethesda, USA).

Obdržel tyto tituly a ocenění: čestný doktorát – Chemiae Doctor honoris causa (2007) a Medicinae Doctor honoris causa (2011), Hanušovu medaili za záslužnou činnost v oblasti chemie (2005), Cenu adiktologie (2012), a Cenu města Olomouc (2013).

Hlavní vědecké zájmy: chemie přírodních látek (izolace a identifikace nových sloučenin), testování sloučenin na biologickou aktivitu. Podrobný životopis dr. Hanuše je zveřejněn na Wikipedii.

Prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.

Prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., FCMA, absolvoval Lékařskou fakultu v Plzni (Univerzita Karlova), habilitoval pro obor patologická fyziologie, v témže oboru je doktorem lékařských věd a od roku 1991 jejich profesorem.

Je zakládajícím členem České lékařské akademie, byl jejím prvním místopředsedou. V letech 1982–2009 byl přednostou Ústavu normální, patologické a klinické fyziologie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, kde nadále vyučuje fyziologii a patologickou fyziologii. Je spoluzakladatel postgraduálního studia v biomedicíně na Univerzitě Karlově, člen koordinační rady DPSB a člen oborových rad fyziologie a patofyziologie člověka, neurověd a experimentální chirurgie.

Je čestný člen České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, čestný člen Československé a České fyziologické společnosti, Společnosti pro studium a léčbu bolesti České lékařské společnosti J.E.Purkyně a České neuropsychofarmakologické společnost o.s.

Předseda vlády Francouzské republiky mu udělil titul Chevalier Des Palmes Academiques, je nositelem Zlaté medaile města Grenoble, Zlaté medaile Univerzity Karlovy v Praze, Zlaté Purkyňovy medaile ČLS JEP, Zlaté medaile 3. LF UK Praha, pamětní medaile LF UK Plzeň. Je nositelem Laufbergerovy medaile a celé řady dalších vysokých ocenění za vědecké publikace a popularizaci vědy: obdržel Cenu rektora UK za nejlepší vědeckou publikaci (monografie Bolest, 2006), Cenu předsednictva ČLS JEP za nejlepší vědeckou publikaci v roce 2012, dvakrát Cenu Janssen Cilag za nejlepší práci v popularizaci vědy.

Napsal učebnice a skripta fyziologie a patologické fyziologie, dále lékařskou francouzštinu a další učebnice o bolesti. Přeložil odborné knihy z francouzštiny, angličtiny a němčiny a jednu beletristickou knihu z francouzštiny.

Byl proděkanem a statutárním zástupcem děkana 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (1990–1997), členem akademického senátu 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, akademického senátu Univerzity Karlovy a předsedou jeho ekonomické komise.

Byl a je členem Vědecké rady Univerzity Karlovy, Vědecké rady 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Vědecké rady Lékařské fakulty v Plzni, Vědecké rady Fyziologického ústavu AV ČR, v.v.i. (Akademie věd České republiky; AV ČR), Vědecké rady Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.

Pracuje v mnoha českých a mezinárodních společnostech, redakčních radách mezinárodních i národních časopisů (v 5 impaktovaných časopisech). Byl a je organizátorem národních a mezinárodních vědeckých kongresů.

MUDr. Radovan Hřib

Algeziolog, anesteziolog. Narodil se v Uherském Hradišti 1970. Lékařskou fakultu absolvoval v Brně, obor všeobecné lékařství. Po promoci pracoval na oddělení ARO Fakultní porodnice Obilní trh, Brno. Od roku 1996 pracuje ve Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně na Anesteziologicko resuscitační klinice. Absolvent dlouhodobého kurzu s osvědčením Manuální medicína pro lékaře. Od roku 2001 se věnuje algeziologii, léčbě bolesti. Působí v Centru pro léčbu bolesti ARK FN u svaté Anny v Brně. Věnuje se léčbě chronické a akutní bolesti, onkologické i neonkologické v téměř celém spektru možností -od základní a pokročilé farmakologické léčby, přes rehabilitační léčbu až po implantaci vysoce sofistikovaných neuromodulačních zařízení.

V posledních letech se věnuje praktickým otázkám zavádění léčebného konopí do lékařské praxe. Kombinuje léčbu konopím s klasickou evropskou medicínou při využití předností obou cest. Z jeho impulsu se stala FN u sv. Anny v Brně první nemocnicí v ČR, která předepisuje léčebné konopí.

Podílel se na mnoha klinických studiích, včetně studií s konopným lékem Sativex. Je autorem, či spoluautorem vícero článků, přednášek či posterů na národním i mezinárodním odborném algeziologickém foru. Byl nápomocen při pořádání konferencí Konopí a věda na Mendelově univerzitě v Brně. Člen výboru Společnosti pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP, člen International Association for the Study of Pain (IASP), člen European Pain Federation (EFIC).

MUDr. Táňa Bretyšová

Anesteziolog, algeziolog. Je absolventkou Lékařské fakulty UK v Praze. Od roku 1984 do 1998 pracovala na oddělení ARO Fakultní nemocnice Vinohrady, KAR Záchranné služby Praha Malvazinky i jako asistent III. LF UK. Od 1998 dosud soukromá ambulance, t.č. Centrum léčby bolesti, paliativní medicíny v Praze 4. Věnuje se především komplexní diagnostice a terapii. Součástí Centra je i infuzní stacionář s možností  aplikace různých analgomyorelaxačních  směsí, intravenózní terapie neuropatické bolesti, ale i ozónoterapie, intravenózní aplikace vysokodávkového vitaminu C apod. Ve své praxi využívá klasické i alternativní medicíny. U řady pacientů vnímá vhodnost  kombinovat tyto dva zdánlivě vzdálené světy.  Má celou řadu certifikátů –  z manuální medicíny, lymfodrenáží, akupunktury, homeopatie, vyšetření pomocí přístroje EAV, laserterapie. Publikuje do různých časopisů. Léčebné konopí považuje za jednu z vhodných terapeutických cest u vybraných diagnóz, zejména u chronické bolesti nádorové i nenádorové etiologie.

Hana Vágnerová

Je zakládajícím členem KOPAC jako pacientka s roztroušenou sklerózou (RS). Je členkou Unie Roska a v neziskovém sektoru pracovala vždy jako dobrovolník. Byla manažerem pro zahraničí Unie Roska a členem výkonného výboru SMS. Zajímá se především o práva pacientů na dostupnou léčbu a možnosti zkvalitňování života osob s chronickou nemocí.

Daniel Dostál

Pracuje v oblasti marketingu a IT. O problematiku léčebného konopí se zajímá už dlouhou dobu, zároveň je sám konopným pacientem.

Dan Navrátil

Dlouhodobý propagátor léčebného využití konopí, konopný pacient, spolumajitel bylinkové farmy, bylinkář, designer, věčný rebel (zpravidla s příčinou).

MUDr. Adriana Kulková

Věnuje se projektu dostupnosti léčebného konopí, konopný pacient.

Michal Vetešník

Konopný pacient a nadšenec vaporizace, pověřený agendou zapůjčování vaporizeru členům.