Pro členy spolku KOPAC nabízíme ve spolupráci s organizátory výraznou slevu.

Konference už má svůj program a můžete se registrovat.

Přednášející:

Doc. RNDr. Lumír Ondřej Hanuš, DrSc., Dr.h.c.mult.
Lumír Ondřej Hanuš vystudoval nejprve analytickou chemii (1972), ze které má i doktorát (1974). V roce 1994 se stal docentem v organické chemii na Univerzitě Palackého v Olomouci o rok později získal titul Dr.Sc. na Karlově univerzitě v Praze. V letech 1971 až 1990 zkoumal konopí na Lékařské fakultě Univerzity Palackého a roky 1978 a 1979 strávil jako výzkumný pracovník na Univerzitě v Mississippi. Od roku 1990 do současnosti působí jako výzkumník, pedagog a odborný pracovník na Hebrejské univerzitě v Izraeli. V letech 1997-1998 a 2001-2002 pracoval v americkém Národním institutu zdraví (NIH). Dnes je hlavním výzkumníkem v laboratoři Lumir Lab (Asana Bio Group Ltd.). Lumír Hanuš v roce 1992 jako první izoloval z mozku endogenní ligand aktivující kanabinoidní receptory, který s kolegy nazvali anandamid. Tento objev otevřel moderní etapu bádání v oblasti léčebných účinků konopí.

Lumír Ondřej Hanuš obtained his M.S. in analytical chemistry (1972), Ph.D. in analytical chemistry (1974) and associate professor in organic chemistry (1994) from Palacký University (Olomouc, Czech Republic) and his D.Sc. in pharmaceutical chemistry (1995) from Charles University (Prague, Czech Republic). Between years, 1971 and 1990, did research of cannabis and taught hygiene at Medical Faculty, Palacký University (Olomouc). Period 1978-1979 spent as research associate at School of Pharmacy, University of Mississippi, USA. From 1990 up to present time (as researcher, professor chaver, and research fellow) with School of Pharmacy (Hebrew University, Jerusalem, Israel). Between years 1997 and 1998 was visiting associate (NIDDK, NIH, Bethesda, USA) and in 2001-2002 as research fellow at NIAAA (NIH, Bethesda, USA). At present time, he is Chief Scientist at Lumirlab (Asana Bio Group Ltd.), Steering Committee member (CMCER) and Senior Fellow in the Jefferson Institute of Emerging Health Professions, Thomas Jefferson University, Philadelphia, Pennsylvania (from 2017), and retired Professor Chaver and Research Fellow of Hebrew University in Jerusalem. On March 24, 1992 he was the first person to isolate from the brain first endogenous ligand for cannabinoid receptor which was named anandamide. This discovery opened the world to medicinal use of cannabis.

Prof. PharmDr. Petr Babula, Ph.D.
Petr Babula, narozen 1979, vystudoval farmacii na VFU Brno. Po studiu zůstal na Ústavu přírodních léčiv FaF VFU Brno, kde v roce 2005 získal titul PharmDr., Ph.D. (2007), doc. (2010) a prof. (2017). V roce 2014 se zúčastnil výběrového řízení na pozici přednosty Fyziologického ústavu LF MU, které úspěšně absolvoval a od roku 2014 tedy působí na této pozici. V profesním životě se zabývá nejen fyziologií a stresovou fyziologií za použití celé škály buněčných modelů, od rostlinných až po živočišné, ale také biologickou aktivitou specilizovaných metabolitů rostlin. Je autorem nebo spoluautorem téměř 200 impaktovaných prací.

Petr Babula, born in 1979, graduated from pharmaceutics at University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno. After his studies, he remained at the Department of Natural Drugs at Faculty of Veterinary Medicine at Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno, where he obtained PharmDr. in 2005, Ph.D. in 2007, and became associate professor in 2010 and professor in 2017. Since 2014, he has been the head of the Department of Physiology at Medical Faculty of Masaryk University. In his professional life, he engages not only in physiology and stress physiology with the use of a wide range of cellular models, from plant-based to animal-based, but also in the biological activity of specialized plant metabolites. He is the author and co-author of almost 200 impacted works.

Prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc.
Pracovala jako vedoucí Farmakologického ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (1993-2011) a vedoucí výzkumné skupiny CEITEC (Středoevropský technologický institut) Masarykovy univerzity (2011-2015), byla navrhovatelkou řady úspěšně řešených vědeckých grantů v oblasti neuropsychofarmakologie. Nyní v důchodu je členkou vědecké rady Mezinárodního institutu pro konopí a kanabinoidy (ICCI), dále je čestnou členkou České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii a také Čestnou členkou ČNPS (České neuropsychofarmakologické společnosti), kde působila řadu let jako členka výboru i jako prezidentka.

Alexandra Šulcová worked as the head of the Department of Pharmacology at the Medical Faculty of Masaryk University (1993-2011) and the head of CEITEC (Central European Institute of Technology) research group of Masaryk University (2011-2015). She submitted and realized a number of successful scientific grants in neuropsychopharmacology, and now, in retirement, she serves as a member of the Scientific Board of ICCI (International Cannabis and Cannabinoid Institute). She is an honorary member of the Czech Society for Experimental and Clinical Pharmacology and Toxicology and also an honorary member of CNPS (Czech Neuropsychopharmacological Society), where, for many years, she was a committee member and also its head (1999-2000). Her professional expertise is testified by her membership in the executive committees of EBPS (European Behavioral Pharmacology Society) and ECNP (European College of Neuropsychopharmacology).

PharmDr. Ondřej Zendulka, Ph.D.
Farmakolog a odborný asistent pracující na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity. Aktuálně působí na pozici zástupce přednosty Farmakologického ústavu LF MU pro výuku. Věnuje se preklinickému a klinickému výzkumu v oblasti farmakokinetiky se zaměřením na lékové interakce na úrovni cytochromu P450. Dlouhodobě se zabývá studiem přírodních látek s psychotropními účinky ve vztahu k systému cytochromu P450 a stanovení jejich možného interakčního potenciálu. V posledních letech se zaměřuje na kanabinoidy a jejich lékové interakce a zejména na roli endokanabinoidního systému v regulaci aktivity metabolických enzymů.

Pharmacologist Ondřej Zendulka is lecturer at Medical Faculty of Masaryk University; currently positioned as a deputy head for tuition at the Department of Pharmacology. He focuses on preclinical and clinical research in the area of pharmacokinetics with the emphasis on possible drug interactions in regards to cytochrome P450. For many years, Mr. Zendulka has studied natural substances with psychotropic effects and their relations with the cytochrome P450 system, while evaluating possible interaction potential. He has been recently focusing on cannabinoids and their drug interactions, particularly the role of endocannabinoid system in the regulation of metabolic enzyme activity.

doc. RNDr. Petr Tarkowski, Ph.D.
Petr Tarkowski vystudoval obor analytická chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (1999). V roce 2003 obhájil doktorskou disertační práci nazvanou „Analytické metody studia cytokininů, biosyntéza cytokininů a jejich interakce s auxiny“. V letech 2003-2005 absolvoval zahraniční stáž v Umea Plant Science Centre ve Švédsku. Dále hostoval jako postdok na katedře biologie na Osaka Univesity v Japonsku. V roce 2011 byl jmenován docentem pro obor biochemie na Univerzity Palackého. Nyní je vedoucím oddělení fytochemie (CRH, UP) a oddělení genetických zdrojů zelenin, léčivých rostlin a speciálních plodin (CRH, VÚRV). Věnuje se aplikaci extrakčních, chromatografických, elektroforetických metod a metod hmotnostní spektrometrie při studiu přírodních látek. Předmětem jeho zájmu je hormonální regulace růstu a vývoje rostlin a hodnocení kvality rostlinných produktů.

Petr Tarkowski graduated from Analytical Chemistry at the Faculty of Science, the University of Palacký in Olomouc (1999). In 2003, he defended his doctoral dissertation titled „Analytical methods in cytokinin research, cytokinin biosynthesis and their interactions with auxins“. Between 2003 and 2005, he attended a study visit at Umea Plant Science Centre in Sweden. He was also a postdoc guest at the Department of Biology at Osaka University in Japan (May 2005). From 2005, he has been an employee at the Department of Biochemistry, and, from 2007, he held the position of Assistant Professor. In 2011, he was appointed Associate Professor for Biochemistry at Palacký University, Olomouc. Petr Tarkowski is now the Head of Phytochemistry (CRH, UP) and the Department of Genetic Vegetable Sources, Medicinal Plants and Special Crops (CRH, VÚRV). He deals with the application of extraction, chromatographic and electrophoretic methods and mass spectrometry methods in the study of natural substances. The subject of his work is hormonal regulation of plant growth and development and evaluation of quality of plant products.

Dr. Nirit Bernstein
Dr. Nirit Bernstein je hlavní výzkumnicí ve Výzkumném zemědělském centru Volcani při ministerstvu zemědělství státu Izrael a odborníkem na environmentální kvalitu konopí. Z Kalifornské univerzity v americkém Davisu má doktorát z rostlinné fyziologie a na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě získala titul B.Sc. v zemědělských vědách. Její výzkum se soustředí na regulaci produkce farmaceutik na rostlinné bázi v léčivých rostlinách, a to pomocí manipulace environmentálních podmínek a agronomických faktorů, optimalizace zemědělských technik pro rostliny vystavené environmentálnímu stresu, minerální výživy rostlin a jejich stresové fyziologie. Dr. Bernstein publikovala více než 60 akademických prací, je členkou redakční rady pěti vědeckých žurnálu a také redaktorem v konopném žurnálu Journal of Cannabis Research. Kromě toho učí tři semináře na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě, a to včetně kurzu nazvaného „Léčivé konopí“.

Dr. Nirit Bernstein is a principle research scientist at the Agricultural Research Organization, Volcani Center, Ministry of Agriculture, Israel. She is an expert in environmental control of cannabis quality. She has a PhD in Plant Physiology from the University of California, Davis, USA, and a B.Sc. in Agricultural Sciences from the Hebrew University of Jerusalem, Israel. Her research focuses on the regulation of production of plant derived pharmaceuticals in medicinal plants by manipulation of environmental and agronomic treatment, optimization of agrotechniques for environmentally stressed plants, mineral nutrition of plants and plant stress physiology. Nirit has published over 60 academic publications, she is a member of the Editorial Board of five international scientific journals and an associate editor for the Journal of Cannabis Research. She also teaches 3 academic graduate level courses at the Hebrew University of Jerusalem, including the course on „Medical cannabis“.

Ing. Luděk Novák
Vystudoval Vysoké učení technické v Brně a European Business School v Praze. V letech 1997 až 2016 pracoval jako výkonný ředitel ve společnosti zabývající se farmaceutickou výrobou a logistikou. Od roku 2016 dodnes je vedoucím divize KLP (konopí pro léčebné použití) společnosti Elkoplast Slušovice, která je díky svému majiteli Ing. Ladislavovi Krajčovi průkopníkem cesty léčebného konopí na trh v České republice. Jako první konopí pro léčebné užití dovezl, jako první producent konopí v České republice legálně pěstoval a pěstuje. Cílem společnosti Elkoplast Slušovice je nabídnout lidem kvalitní konopí z domácí produkce za dobrou cenu při zachování ekonomiky provozu.

Luděk Novák graduated from Brno University of Technology and Prague’s European Business School. From 1997 to 2016, he worked as executive director of company specializing in pharmaceutical production and logistics. Since 2016 Mr. Novák is the head of KLP (cannabis for medical use) division in the company Elkoplast Slušovice. Thanks to its owner, Ladislav Krajča, Elkoplast is the pioneer in the field of medical cannabis in the Czech Republic. The company was the first to import medical cannabis and the first to legally grow domestically. The goal of Elkoplast Slušovice is to offer quality cannabis grown in the Czech Republic to patients for a reasonable price while maintaining economic production.

Ing. Nikola Jantosová
Pracuje na pozici odborného pracovníka Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) na oddělení Státní agentury pro konopí pro léčebné použití (SAKL). Mezi činnosti SÚKL patří mimo jiné udělování licencí k pěstování konopí pro léčebné použití, zajištění výkupu vypěstovaného a sklizeného konopí pro léčebné použití a jeho distribuci.

Nikola Jantosová works as a specialist at State Institute for Drug Control’s (SÚKL) department State Agency for Medical Use (SAKL). Among other activities, SÚKL issues licenses for growing cannabis for medical use and arranges the buyout of grown and harvested cannabis for medical use and its distribution.

Ing. Pavel Pachta, CSc.
Přednášel na Vysoké škole ekonomické v Praze a poté pracoval přes pětadvacet let na různých pozicích v orgánech OSN zabývajících se drogovou problematikou. V letech 2004 až 2013 působil jako zástupce tajemníka Mezinárodního úřadu pro kontrolu omamných látek (International Narcotics Control Board). Přispěl do několika publikací OSN a WHO o mezinárodně kontrolovaných substancích a jejich dostupnosti pro lékařské a vědecké účely. Ing. Pachta dnes působí jako konzultant a expert v oblasti mezinárodní regulace drog pro soukromé společnosti, vlády a neziskové organizace. V roce 2018 začalo pracovat jako ředitel pro mezinárodní regulační vztahy v Mezinárodním institutu pro konopí a kanabinoidy (ICCI).

Pavel Pachta lectured at the University of Economics in Prague and then served for more than a quarter of a century in various positions in the UN drug control bodies. He was the Deputy Secretary of the International Narcotics Control Board (INCB) between 2004 and 2013. Mr. Pachta contributed to several UN and WHO publications on substances under international control and their availability for medical and scientific purposes. He provides consultancy on international drug regulations to companies, governments and NGOs. In 2018, he became the International Regulatory Affairs Director of the International Cannabis and Cannabinoids Institute (ICCI) in Prague.

Mgr. Jindřich Vobořil, Pg.Dip.
Jindřich Vobořil založil v roce 1991 organizaci pro léčbu a prevenci závislostí, která se dnes jmenuje Podané ruce o.p.s. Organizace poskytuje zdravotní a sociální služby ve čtyřech krajích ve 48 zařízeních. V létech 2010-2018 byl zmocněn vládou ČR jako Národní protidrogový koordinátor, kde pod jeho vedením vznikla v roce 2013 jedna z prvních zákonných norem na světě upravující dostupnost konopí pro léčebné účely. V současnosti je opět ředitelem Společnosti Podane ruce, zároveň spolupracuje úzce s Mezinárodním institutem pro konopí a kanabinoidy (ICCI) v oblasti mezivládních vztahů. Vystudoval původně Teologickou fakultu JEP v Olomouci a následně fakultu aplikované psychologie JMU v Liverpoolu. Je držitelem certifikátů v Systemické psychoterapii a Counselling skills z Greenwich College London.

Jindřich Vobořil founded the organization for addiction treatment and prevention in 1991, which today provides medical and social services in four regions of the Czech Republic in 48 establishments. In the years 2010-2018, he worked for the government of the Czech Republic as the National Anti-drug coordinator. One of the first legislative norms approving the use of cannabis for medical use in the world had been created in 2013 under his leadership. Mr. Vobořil is currently the CEO of the above mentioned NGO Podané ruce and he also closely cooperates with ICCI (International Cannabis and Cannabinoid Institute) in the area of intergovernmental relationships, where he acts as the government affairs director of ICCI. Jindřich Vobořil graduated at the Faculty of Theology JEP in Olomouc and subsequently at the Faculty of Applied Psychology JMU in Liverpool. He holds the certificates for Systemic psychotherapy and Counseling skills from Greenwich College London.

MUDr. Radovan Hřib
Lékařskou fakultu absolvoval v Brně, obor všeobecné lékařství. Od roku 1996 pracuje ve Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně na Anesteziologicko-resuscitační klinice. Od roku 2001 se věnuje léčbě bolesti a pracuje v Centru pro léčbu bolesti ARK FN u sv. Anny v Brně na pozici vedoucího lékaře. Věnuje se léčbě chronické a akutní bolesti, onkologické i neonkologické. Léčbě bolesti se MUDr. Hřib věnuje v téměř celém spektru možností – od základní a pokročilé farmakologické léčby, přes rehabilitační léčbu až po implantaci vysoce sofistikovaných neuromodulačních zařízení. V posledních letech se věnuje praktickým otázkám zavádění léčebného konopí do lékařské praxe. Kombinuje léčbu konopím s klasickou evropskou medicínou při využití předností obou cest. Z jeho impulsu se stala FN u sv. Anny v Brně prvním státním zdravotnickým zařízením v České republice, které předepisuje léčebné konopí. Podílel se na mnoha klinických studiích, včetně studií s konopným lékem Sativex.

Radovan Hřib was born in Uherské Hradiště in 1970 and graduated in Brno at the Faculty of Medicine as a general practitioner. Since 1996 he has worked at the Department of Anesthesiology and Resuscitation at St. Anne’s University Hospital in Brno and, since 2001, he has become involved in the field of pain treatment. He is the chief doctor at the Pain Treatment Center of ARK at St. Anne’s University Hospital in Brno, where he deals with the treatment of chronic and acute pain, both oncological and non-oncological. He deals with pain in almost the entire spectrum of its treatment options. From basic and advanced pharmacological treatment to rehabilitation to the implantation of highly sophisticated neuromodulatory devices. In recent years, Mr. Hřib has been involved in practical aspects of the implementation of medical cannabis in medical care in the Czech Republic. He combines medical cannabis treatment with modern European medicine while taking advantage of both. Thanks to his work and diligence, St. Anne’s University Hospital in Brno became the first hospital in the country to prescribe medical cannabis to patients. Mr. Hřib coauthored many clinical studies including study with cannabis preparation called Sativex.

Mgr. Monika Pecháčková

MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.
Onkolog, paliatr, vedoucí ambulance podpůrné a paliativní onkologie v Masarykově onkologickém ústavu v Brně. Předseda České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP. Zabývá se různými aspekty paliativní péče: léčbou symptomů, organizací a financováním péče a klinickými a etickými aspekty rozhodování o rozsahu péče v závěru života. S konopím pracuje především v kontextu managementu symptomů pokročilého nádorového onemocnění.

Ondřej Sláma is oncologist, palliative care specialist and the head of the Outpatients‘ Department of Supportive and Palliative Oncology at Masaryk Memorial Cancer Institute in Brno. He is the chair of Czech Society of Palliative Medicine at Czech Medical Society J. E. Purkyně. Mr. Sláma deals with various aspects of palliative care: treating symptoms, organizing and funding care and clinical and ethical features of decision making process regarding the scope of end-of-life care. He uses cannabis predominately in the context of symptom management during advanced stages of tumor disease.

MUDr. Filip Hudeček