Je to skutečně tak?

MUDr. Stacey Kerrová; původně publikováno 10. září 2018 na https://www.projectcbd.org/cannabis-science-what-believe

Alan byl dezorientovaný a co říkal, nedávalo smysl. Jeho manželka se obávala, že by mohl mít mozkovou mrtvici, a tak ho vzala na první pomoc, kde byl vyšetřen sloužícím neurologem. Zeptal se Alana mimo jiné, zda někdy kouřil marihuanu, a Alan přiznal, že ji už mnoho let užívá pravidelně. Neurolog mu pak na tiskárně vytiskl článek s názvem „Užívání marihuany asociováno se zvýšeným rizikem mrtvice a srdečního selhání.“ Pak mi Alan zavolal, aby se mě zeptal, jestli to je míněno vážně.

Ve své klinické praxi jsem takový nebezpečný trend nepozorovala, ale řada mých pacientů konopí po mnoho let užívá, a tak jsem měla důvod, proč si předmětný článek najít a pročíst jej. Chtěla jsem vědět, jestli takový jev skutečně existuje, abych o něm mohla případně zpravit své pacienty.

Zabudovaný bias

Dobrá studie může informovat, obohacovat a zachraňovat životy. Špatné studie mohou vytvořit strach a ignoranci. Bias (systémová chyba, vbudovaná do základů studie) může být v tom či onom směru. Pořídila jsem si výtisk článku, na nějž se mně ptal Alan, a pečlivě jej prostudovala.

Už první odstavec naznačil své: „…konopí je… nejčastěji pěstovaná, pašovaná a zneužívaná droga…“ (zvýraznění dodala autorka článku).

Četla jsem podobné věty v jiných vědeckých článcích:

  • Konopí zůstává jednou z celosvětově nejvíce zneužívaných látek těhotnými ženami.“ (zvýraznění dodala autorka článku)
  • Navzdory narůstajícímu veřejnozdravotnímu znepokojení je konopí i nadále nejčastěji užívanou nezákonnou látkou…“ (zvýraznění dodala autorka článku)

Co mají všechny tyhle první odstavce publikovaných vědeckých článků společného? Každý z nich odhaluje předsudek, jenž snižuje věrohodnost dat, která tento odstavec následují. Protože konopí je tolik let zakázané a očerňované, mnohé publikace předpokládají škodu, ještě než jsou napsány.

Pacienti se pídí po odpovědích

Vědecká literatura se každý týden jen hemží novými články o konopí, kanabinoidech a o léčebných využitích rostliny. Některé z těchto studií jsou provedeny dobře, ale jak máte vědět, které z nich stojí za to a které jsou zavádějící? Děsivé titulky typu „Konopí je prediktorem srdečního selhání“ jsou dramatické a často jsou široce sdíleny v tisku a na sociálních médiích.

Většina poskytovatelů léčebné péče ví o léčebném využití konopí jen málo; na lékařských fakultách se o endokanabinoidním systému neučí a mnozí se tomuto citlivému tématu úmyslně zcela vyhýbají. Pacienti se samovzdělávají čtením novinových článků a studováním online zpřístupněných vědeckých studií. Jenže ne vše, co čteme, je přesné – a ne každá studie je správně postavena. Tady je tedy několik pravidel, jež vám pomohou rozlišit mezi cennou informací a takovou informací, na níž byste měli hledět skrz prsty.

Studie na zvířatech versus studie na lidech

Studie, jež vypovídá o opravdových lidech, něco sděluje na základě studijního vzorku, reprezentativního pro většinu lidských bytostí. Lidé nejsou myši, a tak se validní závěry s důsledky pro klinickou praxi nemohou spolehlivě opírat o to, jak myš reaguje na konopí. Tohle nemá naznačit, že studie na myších, krysách či prasatech nejsou užitečné – ale můžeme o nich říci nanejvýše, že mají být následovány dalšími studiemi.

Nespolehlivé zdroje

„Existuje dobře prokázaná souvislost mezi pravidelným užíváním konopí a jednak duševními chorobami, jednak rakovinou plic.“ (1) Tohle je nepravdivá věta. Dr. Donald Tashkin z Kalifornské univerzity provedl studii, jíž chtěl dokázat, že kouření konopí souvisí se zvýšeným počtem případů rakoviny plic.

K jeho velkému překvapení zjistil, že to není pravda, a nakonec opublikoval článek, jenž docházel k opačnému závěru. (2) Někdy se jako na fakt odkazuje na nepravdivé věty založené na špatně navržených a provedených studiích, a to vede ke špatným závěrům. Podporovat hypotézu špatnou vědou je často známkou předsudku.

Osobní názory uváděné jako skutečnosti

„U uživatelů konopí může být mortalita [po infarktu myokardu] dále zvýšena…“ (1) Toto sdělení bylo použito ve vědeckém článku o ničivém efektu konopí na kardiovaskulární systém. Slovo „může“ tu ukazuje, že jde o názor, nikoliv o skutečnost.

Odporuje také jiným datům. Hledejte slova jako „může“ či „mohl by,“ neboť jsou indikátorem dohadu, názoru či úsudku, spíše než skutečnosti založené na pozorování. Správnost tvrzení, uvedeného na počátku této kapitoly, je pochybná. V roce 2018 Johnson-Sasso (3) publikoval dobře provedenou navrženou a provedenou studii, jež dochází k závěru: „(Naše) výsledky v rozporu s naší hypotézou svědčí o tom, že užívání marihuany není spojeno se zvýšeným rizikem bezprostředních negativních následků akutního infarktu myokardu. Užívání marihuany bylo navíc spojeno se sníženým rizikem nemocniční úmrtnosti po akutním infarktu.“

Chybný výběr

Kdykoliv je to možné, věda studuje lidi. Výběr výzkumných subjektů je ale obtížný, zvláště když studujete účinky konopí. Dokud je tato rostlina (v USA) federálně nelegální, většina lidí se bude bát říkat otevřeně cokoliv o svém užívání.

V mnoha studiích se informace sbírají tak, že pacienti jsou dotázáni, zda užívají konopí nebo jakoukoliv nezákonnou látku (self-reporting).  Takové látky jsou často vyjmenovány: „Užívali jste někdy jakoukoliv z následujících látek: amfetamin, marihuanu, metadon, heroin, LSD, PCP, kokain, nebo jiné?“ Ne každý je ochoten přiznat, že něco z tohoto seznamu užil. Vy byste to přiznali?

Tento problém byl jasně ilustrován studií z roku 1995. (4) Ta sbírala informace ze self-reportingu a z krevních testů. Pozitivně testováno na THC bylo 585 žen, ale jen 31 % z nich samo uvedlo předchozí užití konopí. Self-reporting nese celkem očekávatelně riziko nižších uváděných hodnot, než je skutečnost. Pokud jsou data sbírána jen od těch, kteří přiznají své užívání nezákonné látky, budou chybná.

Laboratorní testování s cílem vybrat výzkumné subjekty má také své limity. Testy krevního séra mohou užívání konopí podceňovat, protože metabolit tetrahydrokanabinolu, na něž se test dělá, zůstává v těle jen po krátký čas. Studijní subjekt mohl užívat konopí min ulý týden nebo před několika dny – a nebýt v testu pozitivní.

Chybný výběr vede k tvrzením typu: „Ve srovnání s těmi, kdo konopí neužívají, byli uživatelé konopí starší a převážně muži [a] měli zvýšené riziko vysokého krevního tlaku, užívání tabáku a užívání alkoholu.“ (1) Tohle je nejspíše pravda pro subjekty vybrané pro tuto studii, ale nic to nevypovídá o obecné populaci.

Kontrola na ostatní proměnné

Mnozí – i když jistě ne všichni –, kdo užívají konopí, užívají také jiné látky, mezi nimiž nechybí tabák a alkohol. Vydělit subjekty, kteří jsou ovlivněni jen konopí, může být obtížné; ale musí se to provést přesně, mají-li být výsledkem dobrá data jen o konopí. Protože jde o tak nesnadný úkol, mnohé studie jsou oslabeny spojením účinků více než jedné látky.

Potřebujeme fakta – správně nasbíraná a správně formulovaná

Pečlivě pročíst vědeckou práci a zvážit její zřejmé nebo skryté slabiny je důležité. Nebezpečí a přínosy konopí je nutné znát, aby rostlina mohla být používána bezpečně a k nejlepšímu prospěchu všech. Ve správně vedených vědeckých studiích nemá místo strach ani sociální postoje. Stejně tak nemá ve vědě místi nevědecké nadšení pro široce užívanou rostlinu, Má-li být konopí důvěryhodným a správně užívaným lékem, potřebuje správně sbíraná a správně formulovaná nestranná fakta.

Alan dikybohu neměl mrtvici. Zjistilo se, že měl TIA – dočasné snížení toku krve do mozku, jež nemívá dlouhodobé negativní následky. Nechali si ho ale přes noc k vyšetření, aby si byli jisti, že propustit jej je bezpečné. Následujícího dne se vrátil domů a pokračoval v užívání konopí při vědomí, že informace, jež s ním v dobrém úmyslu sdílel neurolog, nebyly nutně správné. Pro něj měl osobní prospěch cenu možných rizik.

MUDr. Stacey Kerrová je učitelkou, lékařkou a spisovatelkou, která žije v severní Kalifornii. Pracuje několik let v organizaci Cannabis Clinicians a podílela se na přípravě prvních komplexních online kurzů léčby konopím. Nyní je vedoucí lékařkou v Hawaiian Ethos. Dr. Kerrová je stálou přispěvatelkou serveru Project CBD. Tento článek byl půsodně publikován v Hawaiian Ethos.

Odkazy

  1. Kalla et al. Cannabis use predicts risks of heart failure and cerebrovascular accidents. J Cardiovasc Med, 2018, 19:000-000 doi:10.2459/JCM.0000000000000681
  2. Tashkin. Effects of Marijuana Smoking on the Lung. Ann Am Thorac Soc Vol 10, No 3, pp 239–247, Jun 2013
  3. Johnson-Sasso CPet al. Marijuana use and short-term outcomes in patients hospitalized for acute myocardial infarctionPLoS ONE 13(7): e0199705. 2018.
  4. Shiono et al. The Impact of cocaine and marijuana use on low birth weight and preterm birth: A multicenter study. Am J Obstet Gynecol. 1995 Jan;172(1 Pt 1):19-27.