Představenstvo ČLK dne 23. 7. 2021 schválilo stanovisko, které vychází z Doporučení Vědecké rady ČLK ze dne 3.6.2021

“Pokud pacient užívá konopí pro léčebné účely pod lékařským dohledem, zejména v malé dávce na noc, není důvod podat podnět k odebrání řidičského oprávnění za splnění následujících podmínek:

  • akceptace zákazu řízení motorového vozidla pacientem bezprostředně po požití léčebného konopí a v době cca 6 – 8 hodin poté
  • neřídit motorové vozidlo i po uplynutí této doby, pokud se pacient cítí být pod vlivem návykové látky.

Stanovisko je plně v souladu s Vyhláškou MZ ČR č. 277/2004 Sb. o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, příloha č.3 / IX. požívání psychoaktivních (psychotropních) látek, kde v bodě c) je uveden zákaz v případě že „pravidelně užívá psychoaktivní látky nebo léčiva, jejichž účinek nebo jejich kombinace může snížit schopnost bezpečně řídit motorové vozidlo, a to v takovém množství, které má negativní vliv na jejich řízení.“
Dále je zohledněno i Nařízení vlády o stanovení jiných návykových látek a jejich limitních hodnot, při jejichž dosažení v krevním vzorku řidiče se řidič považuje za ovlivněného takovou návykovou látkou, Předpis č. 41/2014 Sb., který v případě užití konopí stanoví limitní hodnotu Delta-9-tetrahydrokanabinolu (9-THC) v krvi na 2 ng/ml.
Dle současných vědomostí hladina THC v krvi při dodržení doporučeného postupu tak s vysokou pravděpodobností nedosáhne limitu daného zákonem.
Není tedy nutno paušálně pacientům zakazovat řízení, pokud neprokážeme jejich sníženou či znemožněnou schopnost řídit motorové vozidlo.
V případě kontroly PČR je třeba se prokázat lékařskou zprávou či průkazkou, kde je záznam o řádné léčbě. Pokud by toto bylo PČR shledáno nedostačujícím, je třeba trvat na zápisu, zda řidič opravdu jeví známky intoxikace a trvat na lékařském vyšetření včetně odběru krve ke stanovení hladiny 9-THC (běžné orientační testy budou samozřejmě pozitivní).”

Zdroj: veřejně dostupný zápis z července 2021 na straně 14 https://www.lkcr.cz/dokumenty-predstavenstva-clk-192.html