Holistické účinky léčebného konopí ve srovnání s opioidy na vnímání bolesti u finských pacientů s chronickou bolestí

Pozadí: Léčebné konopí (MC) se stále častěji používá k léčbě chronické bolesti, ale není jasné, jakým způsobem pomáhá při zvládání bolesti. Dosavadní výsledky naznačují, že MC by mohlo holisticky měnit vnímání bolesti a ne pouze cílit na intenzitu bolesti. Tato hypotéza však dosud nebyla systematicky testována.

Metody: Tato observační studie zahrnovala 104 finských pacientů s chronickou bolestí, kteří byli léčeni buď MC (n = 52), nebo opioidy (n = 52). Vnímání bolesti pacientů bylo hodnoceno pomocí dotazníků na začátku studie a po 3 a 6 měsících.

Výsledky: Studie ukázala, že pacienti užívající MC hlásili po 3 a 6 měsících významně větší zlepšení v celkovém vnímání bolesti ve srovnání s pacienty užívajícími opioidy. Pacienti užívající MC také hlásili zlepšení v dalších aspektech vnímání bolesti, jako je kvalita spánku, úzkost a deprese.

Závěr: Výsledky této studie podporují hypotézu, že účinky MC na vnímání bolesti jsou holistické a komplexnější než účinky opioidů.

Další důležité poznatky:

Studie byla observační, takže neexistuje žádná záruka, že zlepšení u pacientů užívajících MC bylo způsobeno samotným MC.
Studie byla relativně malá a je zapotřebí dalšího výzkumu, aby se tyto výsledky potvrdily.
Poznámka: Toto shrnutí je pouze informativní a nenahrazuje odbornou lékařskou pomoc.

Zdroj (anglicky): https://jcannabisresearch.biomedcentral.com/articles/10.1186/s42238-023-00207-7