Česká republika aktuálně prochází rychlými změnami v dostupnosti různých molekul patřících do skupiny kanabinoidů a s tím souvisejícími riziky pro lidské zdraví.

Řada těchto změn je vyvolána náhlými regulačními a kontrolními zásahy a jejich nedomyšlenými dopady. Proto je zásadní, aby veřejnost porozuměla velmi rozdílným zdravotním rizikům jednotlivých skupin kanabinoidů a dokázala se orientovat v zásadních rozdílech účinků a závažnosti zdravotních rizik mezi přírodními a umělými (syntetickými) kanabinoidy. Je nutné pochopit, že aplikace jakéhokoliv kanabinoidu, i přírodního, v izolované formě může mít odlišné účinky než užití stejného kanabinoidu ve stejné dávce, ale v komplexu přírodní směsi nejrůznějších kanabinoidů, terpenů, terpenoidů a dalších látek, s nimiž se v přírodě přirozeně vyskytuje. Rizika a pravděpodobnost vzniku okamžitého i dlouhodobého vážného poškození zdraví po užití přírodních  nebo syntetických, tedy uměle vytvořených kanabinoidů, se zásadně liší. Užití syntetických kanabinoidů může vést až k náhlému úmrtí i zcela zdravého jedince.

Přírodní kanabinoidy 

Jsou látky vyskytující se v přírodě, většina z nich je vytvářena některými odrůdami konopí, ale mohou být tvořeny i jinými rostlinami, například Radula, Rododendron, Helichrysum, Albatrellus,Trema aj. Užití přírodních psychoaktivních kanabinoidů má známá a dobře popsána rizika díky dlouhodobému studiu účinků konopí a THC. Přírodní kanabinoidy v koncentracích produkovaných rostlinou konopí nejsou spojeny s akutní ani dlouhodobou toxicitou pro buňky a tkáně lidského těla [1].

Chemicky čisté přírodní kanabinoidy bývají získávány čištěním (tzv. izolací) z rostlin, které je produkují. Často jsou však vyrobeny synteticky, tedy uměle, ale jejich molekula zůstává stejná jako molekula přírodní. Stejné jsou i účinky a zdravotní rizika po požití dané molekuly bez ohledu na to jak byla vyrobena. Užití psychoaktivních kanabinoidů v izolované formě, kde nejsou přítomny společně s CBD a dalšími nepsychoaktivními kanabinoidy, které společně působí na centrální nervový systém v kombinaci prostřednictvím tzv. entourage efektu, vede často k vyššímu výskytu nežádoucích účinků jako je úzkost [2].

Závažná zdravotní rizika přírodních kanabinoidů jsou spojena s nepřirozeně vysokými dávkami v produktech, kam se přírodní kanabinoidy často přidávají ve vysokých koncentracích, často během problematických (nelegálních, nestandardních) výrobních postupů. Pro dosažení psychoaktivního účinku THC je dostatečná jednorázová dávka nižší než 10mg [3]. Produkty s HHC často obsahují násobky této dávky. Byly zjištěny i násobné rozdíly v množství HHC obsaženého v jednotlivých kusech cukrovinek obsažených ve stejném balení pro spotřebitele. Výsledný účinek a rizika pro zdraví pak jsou také násobně rozdílnější. HHC bylo v některých variantách konopí objeveno jen ve velmi nízkých koncentracích. Konzumováno je však často v řádově vyšších koncentracích a často samostatně bez přítomnosti dalších přírodních kanabinoidů, jak je společně produkuje rostlina konopí.

Opakované či dlouhodobé konzumace takto extrémně vysokých dávek jakéhokoliv přírodního kanabinoidů mohou mít negativní účinky, které stejná molekula užitá v řádově nižších koncentracích v přírodní směsi nevykazuje. Podobně extrémní dávky CBD mohou mít  toxické účinky pro jaterní buňky, ačkoliv v přírodních dávkách je CBD netoxický.

Akutní i dlouhodobá zdravotní rizika mohou být způsobena i toxickými kontaminacemi při nekvalitních výrobních postupech a nedostatečné kontrole kvality těchto produktů. Obsažen může být například zbytek palladia v případě syntézy hydrogenovaných derivátů jako je HHC. Zdravotní rizika související s neznámou (a ve skutečnosti nadměrnou) dávkou kanabinoidu obsaženou v užitém produktu a toxickými kontaminacemi v důsledku absence systému kontroly kvality při  výrobě a skladování platí i pro syntetické kanabinoidy.

Příklady přírodních kanabinoidů: THC, CBD, CBG, CBN, HHC, THC-P, THC-A, THC-B, THCV.

Semisyntetické kanabinoidy

Termín semisyntetický nemá zatím ustálenou definici významu. Může být chápán ve dvou rozdílných významech, které mohou být pro veřejnost matoucí a vést k zavádějícímu pochopení zdravotních rizik takto označovaných molekul kanabinoidů. Ve veřejné debatě by se proto měl používat jen s objasněním významu v konkrétním kontextu.

Termín bývá používán pro označení přírodní molekuly, která je však většinou z ekonomickým důvodů vyrobena (syntetizována) uměle z jiných látek. Ale například americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) považuje za semisyntetický rovněž jakýkoliv samostatně izolovaný kanabinoid včetně CBD [4], který byl získán průmyslovým čištěním z přírodní směsi, nejčastěji z pryskyřice konopného květu.

Termín semisyntetický může také popisovat způsob vzniku, resp. původ dané molekuly. V této souvislosti pak jde o kanabinoidy, které vznikají z přírodních látek tím, že se ve struktuře přírodní látky přidají či uberou některé atomy (obvykle vodík) či jejich skupiny v různých částech molekuly. Tyto kanabinoidy vznikly uměle a v přírodě dosud nebyly objeveny. Tudíž je přesnější označovat je za syntetické, nebude-li potvrzen jejich výskyt v přírodě. Pak by se takový kanabinoid přesunul ze skupiny látek syntetických mezi látky přírodní.

Syntetické kanabinoidy 

Skupina zahrnuje látky, které nemají v přírodě zatím známou obdobu a často se od přírodních kanabinoidů zásadně liší strukturou své molekuly. Některé z nich mají strukturu podobnou kanabinoidům, ale jiné mají strukturu zcela odlišnou, která není přírodním kanabinoidům podobná. Tyto látky jsou navrženy tak, aby napodobovaly účinky hlavní psychoaktivní složky konopí THC [5, 6]. Většina syntetických kanabinoidů má silnější účinek na určité receptory v těle než THC [7, 8] a mohou také ovlivňovat jiné neurochemické cíle, což může vést k různorodým a často nebezpečným účinkům [9, 10]. Syntetické kanabinoidy, známé pod obchodními názvy jako Spice, K2, Black Mamba a další, jsou často směsí několika silných syntetických látek stimulujících určité receptory lidských buněk [5, 6].

I když se názvy přírodních či syntetických kanabinoidů mohou lišit jen jedním písmenem, účinky i zdravotní rizika mohou být zcela odlišná od přírodních vzorů. Například rozdíl v síle účinku stejné dávky THC či HHC a THC-P na CB1 receptor se odhaduje na 30ti násobek. Dosud nebyla publikována farmakologická data u HHC-P, ale očekává se podobná aktivita k CB1 receptoru jako u jeho přírodního THCP prekurzoru [11]. Výsledkem je pak neočekávaně dlouhá doba účinku THC-P či HHC-P, než po požití THC nebo HHC ve stejné dávce. Uživatelé, kteří se pokusili přejít z HHC na HHC-P, uvádějí nežádoucí účinky v podobě několikadenního trvání účinku po požití jediné cukrovinky s HHC-P ve stejné dávce jako HHC v obdobném produktu.

Během posledního desetiletí byla konzumace syntetických kanabinoidů spojena s řadou vážných zdravotních problémů. Tyto problémy zahrnují nejen poruchy funkce centrálního nervového systému, ale také srdce, ledvin, plic, trávicího a imunitního systému [12]. Mezi běžně hlášené škodlivé účinky patří neklid, úzkost, ospalost, nevolnost, zvracení, potíže s dýcháním, zrychlený srdeční tep, vysoký krevní tlak, křeče svalů, ale i vážnější problémy jako psychózy, problémy s myšlením, mrtvice, záchvaty, akutní selhání ledvin a poškození jater [5, 13, 14]. Uživatele ohrožuje i smrtelné předávkování těmito látkami, z nichž některé jsou výrazně toxičtější než přírodní kanabinoidy [15–18]. Podobně jako THC, syntetické kanabinoidy působí především vázáním na určité receptory, ale jsou mnohem silnější a účinnější [7, 8].

Acetáty různých kanabinoidů, které lze poznat podle písmene O v názvu, např HHC-O, THC-O mohou vést k závažným poškozením zdraví při vapování, kdy z nich může tepelným zahřátím vznikat toxický keten. Keten vzniklý při vapování z acetyl vitaminu E (tokoferol acetate) je zřejmě příčinou epidemie plicních poruch proběhlé v USA mezi lety 2019 a 2020, která vedla k desítkám úmrtí.

Příklady syntetických kanabinoidů: HHC-P, HHCPO, CB9, AB‑CHMINACA, AB‑FUBINACA, AB‑PINACA, AMP-FUBINACA, 5-FLOUROMDMB PICA, 5-FLOUROMDMB-BUTINACA, AM‑2201, CP-47, CP-497 HU210, JWH‑018, JWH‑073, JWH‑200, UR‑144, FUB-144, XLR‑11.

Rizika pro mozek a nervovou soustavu

Neurologické a psychiatrické toxické účinky syntetických kanabinoidů jsou rozmanité a ve vědecké literatuře dobře zdokumentované. Nervový systém je syntetickými kanabinoidy významně ovlivněn, což je především způsobeno rozsáhlým rozšířením kanabinoidních receptorů v několika oblastech mozku, jako je mozková kůra, hipokampus, bazální ganglia, amygdala a mozeček [20]. Užívání vede k poruchám funkce mozku, včetně ospalosti, závratě, letargie, zmatenosti, úzkosti, deliria, záchvatů a křečí, a oslabené motorické výkonnosti [21]. Dlouhodobé užívání syntetických kanabinoidů vede k poruchám poznávacích funkcí včetně oslabení pozornosti, učení a paměti, duševní flexibility a zpracování emocí [19, 22]. Kromě toho bylo prokázáno, že jejich užívání souvisí se zvýšeným rizikem závažných poruch duševního zdraví včetně psychóz [23,24].

Rizika pro srdce a cévy:

Byla zaznamenána řada případů vážných a nebezpečných účinků na srdce, včetně vysokého krevního tlaku, rychlého tepu, poruch srdečního rytmu, infarktu myokardu a srdeční zástavy [14, 25–29]. Byly hlášeny i případy akutního infarktu myokardu a zástavy srdce u mladých zdravých lidí po užití těchto látek [30–33], stejně jako úmrtí spojená s jejich zneužíváním [17, 33–38].

Rizika pro ledviny:

Poškození ledvin se vyskytuje vzácně, dostupné důkazy však naznačují, že syntetické kanabinoidy mohou poškodit jak funkci ledvin u lidí s již existujícími problémy, tak uškodit i zcela zdravým jedincům [39]. Byla zaznamenána možná souvislost mezi akutním poškozením ledvin a užíváním těchto látek u zdravých adolescentů i dospělých [40–44]. V některých případech bylo zjištěno akutní poškození ledvinových tubulů a zánět tkáně ledvin [14].

Rizika pro játra:

Užívání syntetických kanabinoidů může způsobit poškození jater [15, 45, 46]. Mnoho dlouhodobých uživatelů těchto látek bylo hospitalizováno s toxickou hepatitidou [47–50], a v některých případech bylo poškození jater hlavní příčinou smrti [51].

Rizika pro další lidské orgány a systémy:

Kromě výše uvedeného může vazba těchto látek na určité buněčné receptory negativně ovlivnit funkci plic a může zvýšit riziko poškození plic nebo akutního selhání dýchacího systému [52]. Tyto látky mohou také ovlivnit imunitní systém a způsobit změny v produkci některých cytokinů, což může vést k potlačení funkcí různých buněk imunitního systému a jeho poruchám [53].

Doporučení pro ochranu zdraví

Nebuďte pokusnými králíky a nekonzumujte nedostatečně prozkoumané molekuly. Eticky a vědecky správně provedený výzkum látku testuje nejprve v počítačových simulacích využívajících strojového učení a nástrojů umělé inteligence. Následuje řada in vitro experimentů na buněčných liniích a receptorech, zjišťují se základní farmakologické vlastnosti.  Pak se teprve účinek testované látky sleduje na pokusných zvířatech. V nabídce je však celá řada produktů obsahujících přírodní nebo syntetické psychoaktivní látky, které jsou bez jakéhokoliv předchozího výzkumu “testovány” přímo na konzumentech.

Nekombinujte žádné psychoaktivní látky, tedy ani kanabinoidy, navzájem a vyvarujte se zejména kombinace s alkoholem. Účinek alkoholu mění propustnost buněčné membrány nervových buněk jako celku, což může v kombinaci s dalšími psychoaktivními látkami vést k velmi závažným poruchám vědomí nebo i ke smrti. Individuální rozdíly v účinných dávkách mohou u většiny kanabinoidů být až rádově různé. Neumíme dosud předpovědět, komu bude k dosažení nežádoucích účinků syntetických kanabinoidů stačit malé množství a komu neublíží ani větší jednorázově požitá dávka. Výsledný účinek a jeho zdravotní rizika závisí na aktuálním stavu psychického, fyzického i sociálního zdraví uživatele. Může se proto zásadně lišit i u stejného člověka v různých situacích spojených s různou duševní, tělesnou nebo společenskou zátěží.

Autoři: 

MUDr.Pavel Kubů, předseda Etické komise Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti, předseda KOPAC pacientský spolek pro léčbu konopím  

doc. RNDr. Lumír Ondřej Hanuš DrSc, Dr.h.c.mult., chemik a vědec, Hebrejská Univerzita v Jeruzalémě

doc. Ing. Martin Kuchař, Ph.D. vedoucí Laboratoře forenzní analýzy biologicky aktivních látek, Vysoká škola chemicko-technologická Praha

doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. vědecký poradce Národního drogového koordinátora, ředitel pro výzkum a inovace Společnost Podané ruce o.p.s.

MUDr. Radovan Hřib, vedoucí lékař, Centrum pro léčbu bolesti, Anesteziologicko-resuscitační klinika, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, člen výboru Společnosti pro studium a léčbu bolesti (SSLB), odborný zástupce výboru SSLB v problematice léčebného konopí

Varování vydává:

KOPAC pacientský spolek pro léčbu konopím www.kopac.cz

Think Tank racionální politiky závislostí www.addiction-policy.eu

Pacientská organizace pro léčbu bolesti www.pobolest.cz

 

Reference:

 1. Grotenhermen F. Die Wirkungen von Cannabis und THC [The effects of cannabis and THC]. Forsch Komplementarmed. 1999 Oct;6 Suppl 3:7-11. German. doi: 10.1159/000057149. PMID: 10575282.
 2. Henson JD, Vitetta L, Hall S. Tetrahydrocannabinol and cannabidiol medicines for chronic pain and mental health conditions. Inflammopharmacology. 2022 Aug;30(4):1167-1178. doi: 10.1007/s10787-022-01020-z. Epub 2022 Jul 7. PMID: 35796920; PMCID: PMC9294022.
 3. Arnold JC. A primer on medicinal cannabis safety and potential adverse effects. Aust J Gen Pract. 2021 Jun;50(6):345-350. doi: 10.31128/AJGP-02-21-5845. PMID: 34059837.
 4. FDA: Guidance for Industry, Drug Substance Chemistry, Manufacturing and Controls Information. (2010) Available at https://www.fda.gov/media/69923/download
 5. Castaneto MS, Gorelick DA, Desrosiers NA, Hartman RL, Pirard S, Huestis MA. Synthetic cannabinoids: epidemiology, pharmacodynamics, and clinical implications. Drug Alcohol Depend. 2014;144:12–41. doi: 10.1016/j.drugalcdep.2014.08.005.
 6. Fattore L, Fratta W. Beyond THC: the new generation of cannabinoid designer drugs. Front Behav Neurosci. 2011 doi: 10.3389/fnbeh.2011.00060.
 7. Vardakou I, Pistos C, Spiliopoulou Ch. Spice drugs as a new trend: Mode of action, identification and legislation. Toxicol Lett. 2010;197:157–162. doi: 10.1016/j.toxlet.2010.06.002.
 8. Auwärter V, Dresen S, Weinmann W, Müller M, Pütz M, Ferreirós N. ‘Spice’ and other herbal blends: harmless incense or cannabinoid designer drugs? J Mass Spectrom. 2009;44:832–837. doi: 10.1002/jms.1558.
 9. Hess C, Schoeder CT, Pillaiyar T, Madea B, Müller CE. Pharmacological evaluation of synthetic cannabinoids identified as constituents of spice. Forensic Toxicol. 2016;34:329–343. doi: 10.1007/s11419-016-0320-2.
 10. De Petrocellis L, Di Marzo V. Non-CB1, Non-CB2 receptors for endocannabinoids, plant cannabinoids, and synthetic cannabimimetics: focus on G-protein-coupled receptors and transient receptor potential channels. J Neuroimmune Pharmacol. 2010;5:103–121. doi: 10.1007/s11481-009-9177-z.
 11. Charles N. Zawatsky, Sara Mills-Huffnagle, Corinne M. Augusto, Kent E. Vrana, Jennifer E. Nyland; Cannabidiol-Derived Cannabinoids: The Unregulated Designer Drug Market Following the 2018 Farm Bill. Med Cannabis Cannabinoids 29 January 2024; 7 (1): 10–18. https://doi.org/10.1159/000536339
 12. Alzu’bi A, Almahasneh F, Khasawneh R, Abu-El-Rub E, Baker WB, Al-Zoubi RM. The synthetic cannabinoids menace: a review of health risks and toxicity. Eur J Med Res. 2024 Jan 12;29(1):49. doi: 10.1186/s40001-023-01443-6. PMID: 38216984; PMCID: PMC10785485.
 13. Alves VL, Gonçalves JL, Aguiar J, Teixeira HM, Câmara JS. The synthetic cannabinoids phenomenon: from structure to toxicological properties. A review. Criti Rev Toxicol. 2020;50:359–382. doi: 10.1080/10408444.2020.1762539.
 14. Alipour A, Patel PB, Shabbir Z, Gabrielson S. Review of the many faces of synthetic cannabinoid toxicities. The Mental Health Clinician. 2019;9:93–99. doi: 10.9740/mhc.2019.03.093.
 15. Armstrong F, McCurdy MT, Heavner MS. Synthetic cannabinoid-associated multiple organ failure: case series and literature review. Pharmacotherapy J Human Pharmacol Drug Therapy. 2019;39:508–513. doi: 10.1002/phar.2241.
 16. Kasper AM, Ridpath AD, Gerona RR, Cox R, Galli R, Kyle PB, et al. Severe illness associated with reported use of synthetic cannabinoids: a public health investigation (Mississippi, 2015) Clin Toxicol. 2019;57:10–18. doi: 10.1080/15563650.2018.1485927.
 17. Shanks KG, Clark W, Behonick G. Death associated with the use of the synthetic cannabinoid ADB-FUBINACA. J Anal Toxicol. 2016;40:236–239. doi: 10.1093/jat/bkv142.
 18. Adamowicz P. Fatal intoxication with synthetic cannabinoid MDMB-CHMICA. Forensic Sci Int. 2016;261:e5–10. doi: 10.1016/j.forsciint.2016.02.024.
 19. Roque-Bravo R, Silva RS, Malheiro RF, Carmo H, Carvalho F, da Silva DD, et al. Synthetic cannabinoids: a pharmacological and toxicological overview. Annu Rev Pharmacol Toxicol. 2023;63:187–209. doi: 10.1146/annurev-pharmtox-031122-113758.
 20. Morales P, Jagerovic N. Advances towards the discovery of GPR55 ligands. Curr Med Chem. 2016;23:2087–2100. doi: 10.2174/0929867323666160425113836.
 21. Zawilska JB, Wojcieszak J. Spice/K2 drugs–more than innocent substitutes for marijuana. Int J Neuropsychopharmacol. 2014;17(3):509–525. doi: 10.1017/S1461145713001247.
 22. Cohen K, Mama Y, Rosca P, Pinhasov A, Weinstein A. Chronic use of synthetic cannabinoids is associated with impairment in working memory and mental flexibility. Front Psychiatry. 2020 doi: 10.3389/fpsyt.2020.00602.
 23. Spaderna M, Addy PH, D’Souza DC. Spicing things up: synthetic cannabinoids. Psychopharmacology. 2013;228:525–540. doi: 10.1007/s00213-013-3188-4.
 24. Fattore L. Synthetic cannabinoids-further evidence supporting the relationship between cannabinoids and psychosis. Biol Psychiatry Biol Psychiatry. 2016;79:539–548. doi: 10.1016/j.biopsych.2016.02.001.
 25. Wood DM, Hill SL, Thomas SHL, Dargan PI. Using poisons information service data to assess the acute harms associated with novel psychoactive substances. Drug Test Anal. 2014;6:850–860. doi: 10.1002/dta.1671.
 26. Atik SU, Dedeoglu R, Varol F, Çam H, Eroğlu AG, Saltık L. Cardiovascular side effects related with use of synthetic cannabinoids “bonzai” : two case reports. Turk pediatri arsivi. 2015;50(1):61–64. doi: 10.5152/tpa.2015.2609.
 27. Obafemi AI, Kleinschmidt K, Goto C, Fout D. Cluster of acute toxicity from ingestion of synthetic cannabinoid-laced brownies. J Med Toxicol. 2015;11:426–429. doi: 10.1007/s13181-015-0482-z.
 28. Lam RPK, Tang MHY, Leung SC, Chong YK, Tsui MSH, Mak TWL. Supraventricular tachycardia and acute confusion following ingestion of e-cigarette fluid containing AB-FUBINACA and ADB-FUBINACA: a case report with quantitative analysis of serum drug concentrations. Clin Toxicol. 2017;55:662–667. doi: 10.1080/15563650.2017.1307385.
 29. Mir A, Obafemi A, Young A, Kane C. Myocardial infarction associated with use of the synthetic cannabinoid K2. Pediatrics. 2011;128:e1622–e1627. doi: 10.1542/peds.2010-3823.
 30. Ibrahim S, Al-Saffar F, Wannenburg T. A Unique case of cardiac arrest following K2 abuse. Case Reports Cardiol. 2014;2014:120607. doi: 10.1155/2014/120607.
 31. Davis C, Boddington D. Teenage cardiac arrest following abuse of synthetic cannabis. Heart Lung Circ. 2015;24:e162–e163. doi: 10.1016/j.hlc.2015.04.176.
 32. McIlroy G, Ford LT, Khan JM. Acute myocardial infarction, associated with the use of a synthetic adamantyl-cannabinoid: a case report. BMC Pharmacol Toxicol. 2016;17:1–4. doi: 10.1186/s40360-016-0045-1.
 33. Ahmed T, Khan A, See VY, Robinson SW. Cardiac arrest associated with synthetic cannabinoid use and acquired prolonged QTc interval: a case report and review of literature. HeartRhythm Case Reports. 2020;6:283–286. doi: 10.1016/j.hrcr.2020.02.002.
 34. Labay LM, Caruso JL, Gilson TP, Phipps RJ, Knight LD, Lemos NP, et al. Synthetic cannabinoid drug use as a cause or contributory cause of death. Forensic Sci Int. 2016;260:31–39. doi: 10.1016/j.forsciint.2015.12.046.
 35. Patton AL, Chimalakonda KC, Moran CL, McCain KR, Radominska-Pandya A, James LP, et al. K2 toxicity: fatal case of psychiatric complications following AM2201 exposure. J Forensic Sci. 2013;58:1676–1680. doi: 10.1111/1556-4029.12216.
 36. Anzillotti L, Marezza F, Calò L, Banchini A, Cecchi R. A case report positive for synthetic cannabinoids: are cardiovascular effects related to their protracted use? Leg Med. 2019;41:101637. doi: 10.1016/j.legalmed.2019.101637.
 37. Darke S, Duflou J, Farrell M, Peacock A, Lappin J. Characteristics and circumstances of synthetic cannabinoid-related death. Clin Toxicol. 2020;58:368–374. doi: 10.1080/15563650.2019.1647344.
 38. Boland DM, Reidy LJ, Seither JM, Radtke JM, Lew EO. Forty-three fatalities involving the synthetic cannabinoid, 5-fluoro-ADB: forensic pathology and toxicology implications. J Forensic Sci. 2020;65:170–182. doi: 10.1111/1556-4029.14098.
 39. Park F, Potukuchi PK, Moradi H, Kovesdy CP. Cannabinoids and the kidney: effects in health and disease. Am J Physiol Renal Physiol. 2017;313:F1124–F1132. doi: 10.1152/ajprenal.00290.2017.
 40. Murphy TD, Weidenbach KN, Van Houten C, Gerona RR, Moran JH, Kirschner RI, Marraffa JM, Stork CM, Birkhead GS, Newman A, Hendrickson R. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Acute kidney injury associated with synthetic cannabinoid use—multiple states, 2012. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2013;62:93–98.
 41. Bhanushali GK, Jain G, Fatima H, Leisch LJ, Thornley-Brown D. AKI Associated with Synthetic Cannabinoids: A Case Series. Clinical Journal of the American Society of Nephrology. 2013. https://journals.lww.com/cjasn/Fulltext/2013/04000/AKI_Associated_with_Synthetic_Cannabinoids__A_Case.5.aspx
 42. Kazory A, Aiyer R. Synthetic marijuana and acute kidney injury: an unforeseen association. Clin Kidney J. 2013;6:330–333. doi: 10.1093/ckj/sft047.
 43. Gudsoorkar VS, Jr, Perez Jose A., Jr A New differential diagnosis: synthetic cannabinoids-associated acute renal failure. Methodist DeBakey Cardiovas J. 2015;11:189. doi: 10.14797/mdcj-11-3-189.
 44. D’Errico S, Zanon M, Radaelli D, Concato M, Padovano M, Scopetti M, et al. Acute kidney injury (AKI) in young synthetic cannabinoids abusers. Biomedicines. 2022;10:1936. doi: 10.3390/biomedicines10081936.
 45. Hsin-Hung Chen M, Dip A, Ahmed M, Tan ML, Walterscheid JP, Sun H, et al. Detection and characterization of the effect of AB-FUBINACA and its metabolites in a rat model. J Cell Biochem. 2016;117:1033–1043. doi: 10.1002/jcb.25421.
 46. Alzu’bi A, Zoubi MS, Al-Trad B, AbuAlArjah MI, Shehab M, Alzoubi H, et al. Acute hepatic injury associated with acute administration of synthetic cannabinoid XLR-11 in mouse animal model. Toxics. 2022;10:668. doi: 10.3390/toxics10110668.
 47. Sheikh IA, Lukšič M, Ferstenberg R, Culpepper-Morgan JA. SPICE/K2 synthetic marijuana-induced toxic hepatitis treated with N-acetylcysteine. Am J Case Rep. 2014;15:584–588. doi: 10.12659/AJCR.891399.
 48. Paez M, Laiyemo A, Atanda AC, Mehari A, Davis W, Odeyemi Y. Synthetic Marijuana-Induced Acute Liver Failure: 1820. Official journal of the American College of Gastroenterology | ACG. 2016. https://journals.lww.com/ajg/Fulltext/2016/10001/Synthetic_Marijuana_Induced_Acute_Liver_Failure_.1820.aspx
 49. Etienne D, Ofori E, Mullangi S, Shah J, Ona MA, Stevens M, et al. A Case of Synthetic Marijuana (Spice/K2)-induced Liver Injury: 1772. Official journal of the American College of Gastroenterology | ACG. 2016. https://journals.lww.com/ajg/Fulltext/2016/10001/A_Case_of_Synthetic_Marijuana__Spice_K2__induced.1772.aspx
 50. Knowles KJ, Wei EX, Seth A, Bienvenu J, Morris J, Manas K, et al. Synthetic Cannabinoid Abuse and a Rare Alpha-1-Antitrypsin Mutant Causing Acute Fulminant Hepatitis: A Case Report and Review of the Literature. Case Reports Hepatol. 2017. https://link.gale.com/apps/doc/A550492649/HRCA?u=anon~13c915bd&sid=googleScholar&xid=bf33902b. Accessed 3 March 2024
 51. Behonick G, Shanks KG, Firchau DJ, Mathur G, Lynch CF, Nashelsky M, et al. Four postmortem case reports with quantitative detection of the synthetic cannabinoid, 5F-PB-22. J Anal Toxicol. 2014;38:559–562. doi: 10.1093/jat/bku048.
 52. Alon MH, Saint-Fleur MO. Synthetic cannabinoid induced acute respiratory depression: case series and literature review. Respir Med Case Rep. 2017;22:137–141.
 53. Śledziński P, Nowak-Terpiłowska A, Zeyland J. Cannabinoids in medicine: cancer, immunity, and microbial diseases. Int J Mol Sci. 2021;22:263. doi: 10.3390/ijms22010263.