Text: Christopher Ingraham Překlad: Lukáš Hurt Skupina více než pěti desítek lékařů čítající mimo jiné i bývalé primáře chirurgie a pedagogy nejvýznamnějších lékařských fakult založila vůbec první americké celonárodní sdružení zdravotníků, které bude v zájmu veřejného zdraví lobbovat na státní i federální úrovni za legalizaci a regulaci užívání konopí pro léčebné účely. Jako oficiální datum vzniku organizace vystupující pod názvem […]

Text: Christopher Ingraham
Překlad: Lukáš Hurt

Skupina více než pěti desítek lékařů čítající mimo jiné i bývalé primáře chirurgie a pedagogy nejvýznamnějších lékařských fakult založila vůbec první americké celonárodní sdružení zdravotníků, které bude v zájmu veřejného zdraví lobbovat na státní i federální úrovni za legalizaci a regulaci užívání konopí pro léčebné účely. Jako oficiální datum vzniku organizace vystupující pod názvem Lékaři za regulaci konopí (Doctors for Cannabis Regulation – DFCR) byl stanoven 18. duben. Na rozdíl od Americké lékařské asociace podporuje DFCR i konzumaci konopí dospělými osobami pro rekreační účely.

Prohibice nikomu neprospívá

Členové sdružení se jednomyslně shodli na tom, že prohibice a kriminalizace užívání s sebou nesou více negativ než pozitiv. Stovky tisíc zatčení za prohřešky spojené s prodejem a držením rostlin, jichž jsou Spojené státy každoročně svědkem, mají za následek rasové a ekonomické rozdělení společnosti. Prohibice je jedním ze zásadních faktorů zvyšujících cenu konopí na černém trhu a má tedy nepřímo za následek i rozkvět organizovaného zločinu. Lékaři jsou proto přesvědčeni, že vznik legálního, zákonem regulovaného trhu je nejlepší cestou k zajištění bezpečnosti veřejnosti, boji se zločinem a zmírnění negativních následků dosavadní represivní politiky uplatňované především v rámci znevýhodněných komunit.

 

 

Organizace DFCR vznikla právě v době, kdy v zemi probíhá klíčová debata o legalizaci konopí. Svou podporu tomuto procesu vyjádřilo v průzkumech veřejného mínění více než 60 procent dotázaných a užívání konopí na lékařský předpis schvaluje dokonce 90 procent Američanů. Přitom pouze 35 milionů obyvatel Spojených států (přes 11 procent celkové populace) podle nejnovějších statistik kouří konopí rekreačně alespoň jednou za rok. Vědecké i lékařské asociace spolu s řadou zákonodárců volají po změně postoje federální vlády, který byl v posledních 50 letech rigidně zamítavý.

Chceme-li nějakou látku postavit mimo zákon, musí negativní dopad jejího užívání být natolik závažný, aby opravňoval udělování trestů.

 

„Nemusíte být pravověrným obhájcem konopí, abyste pochopili, že prohibice je špatná,“ prohlásil v rozhovoru zakladatel a předseda správní rady DFCR David L. Nathan, občanským povoláním profesor Lékařské fakulty Roberta Wooda Johnsona na Rutgersově univerzitě a významný člen Americké psychiatrické asociace. Objasňuje, že sdružení nechce obhajovat užívání konopí – je sice prokázáno, že je rostlina pro konzumenty i společnost jako celek méně škodlivá než jiné běžné návykové substance jako tabák nebo alkohol, faktem ale zůstává, že u přibližně 9 procent dospělých uživatelů vzniká závislost a především že konopí může mít špatný vliv na vyvíjející se mozek nezletilých.

Řešení jménem regulace

Nejlepším způsobem, jak tato rizika eliminovat, je podle Nathana otevřená veřejná debata a regulace: „Lékaři by měli být těmi prvními, kdo budou proces podporovat. Chceme-li nějakou látku postavit mimo zákon, musí negativní dopad jejího užívání být natolik závažný, aby opravňoval udělování trestů. To ale není případ konopí. Rostlina byla zakázána v roce 1937 navzdory námitkám Americké zdravotnické asociace, jejíž členové poukazovali na širokou škálu nemocí a obtíží léčených právě konopím, a oprávněně se obávali, že prohibice znemožní veřejnosti profitovat z terapeutického potenciálu, který by mohly odhalit budoucí výzkumy.“

Zákon o zdanění konopí prakticky znemožňoval jeho výrobu a užívání. Mezi lékaři ale panovala celá řada nejasností a mnozí ani netušili, že zakázaná droga (marihuana) je stejná rostlina jako konopí (cannabis), které byli zvyklí předepisovat svým pacientům jako lék proti rozličným chorobám od vyrážek po nechutenství. Odborná veřejnost byla v následujících letech k mediálnímu šílenství poměrně skeptická.
Stejně jako většina mainstreamových sdružení je dnes i Americká zdravotnická asociace proti legalizaci a konopí označuje za nebezpečnou drogu ohrožující veřejné zdraví. V postoji zástupců organizace můžeme přesto pozorovat určitý vývoj. V současné době volá asociace po úpravě státních i federálních zákonů a vybízí k tomu, aby byl kladen větší důraz na ochranu veřejnosti a aby byl namísto dosud uplatňovaných restriktivních a represivních opatření povolen další výzkum léčebného potenciálu drogy.

 

Prohibice je jedním ze zásadních faktorů zvyšujících cenu konopí na černém trhu a má tedy nepřímo za následek i rozkvět organizovaného zločinu.

 

Lékaři se často stávají prostředníky mezi pacienty, kteří požadují legalizaci konopí na předpis, a federálním byrokratickým aparátem, který se takovému kroku brání. „Mnoho kolegů se dostalo do poněkud paradoxní situace, kdy od nich pacienti požadují, aby jim vystavili doporučení k zařazení do konopného léčebného programu, v rámci kterého se droga vydává na předpis, zároveň by si ale ti stejní pacienti preparáty klidně kupovali v obchodech, pokud by to bylo legální,“ vysvětluje Nathan. „Věříme, že nejlepší cestou ven ze začarovaného kruhu je úplná legalizace spojená s rozumnou regulací, jež by umožnila jasně oddělit terapeutické užívání od rekreačního.“
Neúnavní odpůrci

Uvolněný postoj k rostlině, která je stále mnoha lidmi vnímaná jako nebezpečná droga, není mezi lékaři zcela běžný. Podle Roberta DuPonta, bývalého ředitele Národního institutu pro návykové látky a drogového poradce Bílého domu, je situace, kdy lékaři obhajují legalizaci konopí, postavená na hlavu: „Představa, že nezákonnost rostliny je důvodem, proč se nám nedaří získat kontrolu nad jejím užíváním, je zcela mylná. Úplně stejně hloupá je i domněnka, že legalizace vymýtí černý trh.“
DuPont je přesvědčen, že současný legislativní status konopí je pro kontrolu a omezení negativních dopadů jeho užívání dostačující a že perzekuce prodejců i uživatelů může významně motivovat ohrožené skupiny obyvatel, aby se šly léčit. „Systém trestního práva nám dává skvělou příležitost zajistit závislým potřebnou léčbu a postarat se o jejich uzdravení,“ tvrdí.

Větší důraz by měl být kladen v na ochranu veřejného zdraví namísto dosud uplatňovaných restriktivních a represivních opatření.

Další skupina lékařů podporuje legalizaci, nesouhlasí ale s úplným uvolněním konopí pro rekreační užívání. Peter Freidman, odborník na závislosti z Lékařské fakulty Univerzity v Massachusetts poznamenal, že dvě legální návykové látky – alkohol a tabák – už máme a ptá se: „Jaký problém vyřešíme, když legalizujeme třetí podobnou substanci?“ Poukazuje nicméně na to, že na poli medicíny panuje značná různorodost názorů: „Lidé různého věku a kulturního zázemí mají odlišné názory a lékaři nejsou v tomto ohledu výjimkou. Jsou mezi námi republikáni, demokraté i nezávislí, stejně jako ve zbytku populace. Není proto žádným překvapením, že existuje i skupina odborníků z oblasti medicíny, která věří, že legalizace konopí je jediným možným způsobem jeho regulace.“

 

 


Rozdílná interpretace

Velká část diskuzí odborné i laické veřejnosti je postavena na rozdílném chápání a interpretaci stejných údajů o rizicích a přínosech eventuální změny zákona ve prospěch konopí. Skupiny jako Americká zdravotnická asociace se obávají, že legalizace způsobí rozšíření užívání této drogy, které nevyhnutelně povede k vyššímu výskytu negativních účinků na veřejné zdraví, jako je závislost a některé duševní poruchy, jejichž vznik a rozvoj může být konopím iniciován. Zastánci legalizace z řad DFCR oproti tomu poukazují na špatné výsledky současného legislativního systému a tvrdí, že existence černého trhu, perzekuce a stigmatizace jednotlivých uživatelů a možné tragické dopady uvěznění za marginální prohřešky spojené s držením a konzumací konopí pro osobní potřebu jsou příliš vysokou cenou za minimální pozitivní vliv prohibice na společnost.

Kalifornská zdravotnická asociace, čítající na 40 000 lékařů, se v roce 2011 stala první podobnou skupinou odborníků podporující legalizaci. V nedávné době se její zástupci rozhodli zajít ještě dál a explicitně požadují, aby byla úplná legalizace konopí a vznik státem regulovaného trhu předmětem listopadového referenda. Ve svém únorovém prohlášení uvedl prezident sdružení: „Konopí na předpis by stejně jako jiná léčiva mělo být předmětem přísné regulace a mělo by být podáváno pouze pacientům, u nichž povede ke zlepšení zdravotního stavu. Rekreační užívání by mělo podléhat stejným omezením jako konzumace alkoholu.“
DFCR doufá, že se jim podaří dosáhnout podobného úspěchu na federální úrovni a porazit skeptické hlasy podobné tomu DuPontovu a Friedmanovu. „Chceme dát dohromady skupinu lékařů, kteří budou vysvětlovat dalším odborníkům i laikům možné přínosy legalizace,“ říká předseda organizace David Nathan.

Zdroj: Washington Post