Rekreační užívání konopí může být spojeno s významným snížením pravděpodobnosti, že dospělí nad 45 let zažijí subjektivní kognitivní pokles (SCD).

Analýzou dat z CDC 2021 (systém sledování rizikových faktorů chování za rok 2021) výzkumníci zjistili, že rekreační uživatelé měli o 96 % nižší pravděpodobnost hlášení SCD ve srovnání s neuživateli.

Toto zajímavé zjištění naznačuje potenciální ochranné účinky konopí na kognici, ačkoli autoři studie zdůrazňují potřebu dlouhodobého výzkumu k pochopení dlouhodobých dopadů. Navzdory svým omezením studie přispívá k debatě o užívání konopí a kognitivním zdraví, přičemž zdůrazňuje význam rozlišování mezi léčebným a rekreačním užíváním.

Klíčová fakta:

Rekreační užívání konopí bylo spojeno s významně nižším rizikem subjektivního kognitivního poklesu u dospělých nad 45 let.
Studie je jedinečná ve svém zkoumání typu, frekvence a metody užívání konopí se zaměřením na starší populaci.
Nebyl žádný významný rozdíl v pravděpodobnosti SCD související s frekvencí a metodou konzumace konopí, což naznačuje potenciální roli obsahu THC v ochranných účincích proti poklesu kognitivních funkcí.
Zdroj: Bentham Science Publishers

Studie, provedená studentem Zhi Chenem a profesorem Rogerem Wongem z Upstate Medical University, analyzovala velký soubor dat z CDC a zjistila, že ve srovnání s neuživateli bylo užívání konopí pro rekreační účely významně spojeno s 96% sníženou pravděpodobností subjektivního kognitivního poklesu (SCD).

SCD je důležitým faktorem, protože předchozí výzkum ukázal, že jedinci s SCD mají 2krát vyšší riziko demence, na kterou medicína v současné době nemá žádný lék ani definitivní preventivní přístupy.

Wong uvedl, že předchozí studie nalezly negativní souvislosti mezi užíváním konopí a poklesem kognice, takže jejich výsledky byly překvapivé. Zároveň poukazuje na to, že studie měla několik omezení a že tyto výsledky vypovídají o pouhém jednom roce.

„Hlavním závěrem je, že konopí může chránit naši kognici, ale je opravdu důležité mít dlouhodobé studie, protože toto je jen obraz roku 2021,“ řekl Wong, odborný asistent Ústavu veřejného zdraví a preventivní medicíny.

„Nevíme, zda rekreační užívání konopí vede k lepší kognici, nebo naopak, jestli ti s lepší kognicí častěji užívají konopí k rekreačnímu účelu. Potřebujeme longitudinální studie, abychom zjistili, zda rekreační užívání konopí chrání kognitivní funkce v průběhu času. To je něco, co ještě nevíme.“

Údaje pro tuto studii byly získány od 4 744 dospělých v USA ve věku 45 let a starších v systému sledování rizikových faktorů chování (BRFSS) 2021. SCD vykazoval nárůst zmatenosti nebo ztráty paměti v posledním roce.

Studie se liší od předchozího výzkumu v tom, že se zaměřuje na dospělé ve středním a starším věku a jedinečně zvažuje tři aspekty užívání konopí: typ užívání (léčebné nebo rekreační), frekvenci užívání a způsob užívání (kouření, vaporizaci, poživatiny nebo dabování).
Wong řekl, že byl překvapen, že typ užívání a frekvence nemají žádný vliv na SCD, protože jiné studie zahrnující mladší účastníky nalezly negativní souvislost mezi zdravím mozku a užíváním konopí. To možná naznačuje, že v různých výsledcích hraje roli věk účastníků.

Autoři poznamenali určitá omezení studie, včetně neschopnosti zohlednit předpisy týkající se konopí v jednotlivých státech USA.

Mezi silné stránky studie patří použití národního souboru dat, což zvyšuje zobecnitelnost zjištění. Wong řekl, že rozdíl v ochraně kognice mezi léčebným a rekreačním použitím spočívá ve sloučeninách, které konopí obsahuje. Konopí pro léčebné účely má vyšší koncentrace CBD, zatímco rekreační mívá vyšší koncentrace THC.

Rekreační uživatelé často používají konopí ke zlepšení spánku a snížení stresu. Špatný spánek a chronický stres zvyšují riziko demence, takže ochrana před SCD by mohla být výsledkem lepšího spánku a úlevy od stresu, které konopí poskytuje. Léčebné konopí se používá především k úlevě od bolesti.

„Na základě našich zjištění nevidíme, že by CBD v léčebném konopí bylo prospěšné pro kognitivní zdraví,“ řekl Wong.

Zdroj: https://neurosciencenews.com/cannabis-dementia-neurology-25884/