Praha, 21. listopadu 2018 Mezinárodní institut pro konopí a kanabinoidy ICCI provedl historicky druhé nezávislé testování kvality maloobchodně dostupného kanabinoidu CBD (CBD - kanabidiol, nepsychotropní látka z konopí) u tzv. CBD olejů vyráběných z technického konopí. Výsledky prokázaly nutnost tohoto nezávislého testování (pomocí metod akreditovaných dle ISO 17025) a větší informovanosti veřejnosti.

Zdroj zprávy: https://www.icci.science/en/article/news/press-cbd-cannabis-oil-produces-improving-risk-consumers-remain/?translation=cz

Hodnocení provedl ICCI ve spolupráci s první evropskou laboratoří certifikovanou programem PFC, jež působí na Ústavu analýzy potravin a výživy Vysoké školy chemicko-technologické (VŠCHT).

Tým profesorky Hajšlové testoval 35 olejů s obsahem nepsychotropní biologicky účinné látky z konopí CBD (kanabidiol) zakoupených v maloobchodním prodeji. Šlo o druhé hodnocení svého druhu. S výsledky prvního hodnocení byla česká veřejnost seznámena v dubnu 2017. Tehdy bylo hodnoceno 29 olejů, z nichž na trhu „zůstalo“ pouze 9. To ukazuje na dynamičnost oboru a zájem nových investorů a výrobců.

Zajímala nás kvalita a autenticita použitých olejů a případný obsah environmentálních kontaminantů – polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU), u kterých byly pro ochranu zdraví konzumentů legislativně stanoveny maximální limity. PAU se mohou v olejích kumulovat z různých důvodu, nejčastěji při nesprávném postupu sušení v důsledku kontaminace spalinami. Může jít o složky kouře při sušení – o produkty nedokonalého spalování ,“ vysvětluje prof. Hajšlová klíčové body hodnocení.

Pavel Kubů, výkonný ředitel ICCI k tomu dodává: „U ‚CBD olejů‘ jsme také zkoumali shodu stanovených obsahů CBD s výrobcem uváděnými hodnotami a možný obsah THC (tetrahydrokanabinolu – hlavní psychotropní látky v konopí).“

Zejména nadměrný obsah THC v krvi po použití CBD olejů představuje pro zákazníky mnohdy netušená rizika. THC je další medicínsky účinnou látkou z konopí, na rozdíl od CBD je ale psychoaktivní. I jeho relativně nízká množství tak mohou u citlivějších jedinců způsobit změny ve vnímání, které mohou ohrozit jejich schopnost řízení a rozhodování obecně – obzvláště pokud si možnosti ovlivnění své psychiky vnější látkou nejsou vědomi. Dalším problémem může být pozitivní nález u řidičů při dopravních kontrolách, který dotyčné může stát řidičský průkaz – přinejmenším dočasně. Obecně řečeno: psychoaktivní látka v těle, o níž nemáte ponětí, je problémem vždy.

Je proto důležité, aby zákazníci byli o obsahu THC přesně a pravdivě informováni na obalu produktu. „Lidé neví, že v sobě mají přísně kontrolovanou substanci, a mohou se tak dostat do problémů nejen při dopravních nehodách, ale i v pracovně právních vztazích,“ zdůrazňuje Pavel Kubů.

Ze 35 testovaných vzorků byl u 9 obsah THC rizikový. U správného značení na obalech byla situace složitější: 10 vzorků splnilo požadavky, co se týče obsahu THC. 30 vzorků splnilo požadavky týkající se obsahu CBD.

Z 9 vzorků, které prošly minulým hodnocením, původně 4 nesplnily deklaraci CBD. Po konzultaci s ICCI se všechny zlepšily. Ukazuje se tak nejen význam nezávislého testování, ale i následného vzdělávání výrobců.

Oproti minulému hodnoceni byl použit aktuální výklad EFSA – tj. kolik THC může člověk denně bez rizika přijmout. Limitu 1 mikrogram na kilogram tělesné hmotnosti vyhovělo 20 vzorků.

Ředitelka pro inovace ICCI Steph Sherer podtrhla důležitost komplexního hodnocení tak, aby produkty splňovaly kvalitativní nároky na danou kategorii produktů.

„ICCI není regulátor. Nabízíme veřejnosti data a informace, jde nám o servis pro spotřebitele a o jejich bezpečnost. Současně nám záleží na zkvalitnění nabídky ze strany konopného průmyslu, který v posledních letech celosvětově výrazně roste. Kontaktujeme všechny výrobce testovaných produktů, sdělíme jim výsledky a nabídneme pomoc při kontrole bezpečnosti a zvyšování kvality produktů. Seznam těch výrobků, které vyhověly limitům platným pro doplňky stravy, bude všem spotřebitelům k dispozici na webových stránkách PFC International. Členům pacientských organizací sdružených v mezinárodní asociaci IMCPC bude prostřednictvím spolku KOPAC poskytnuta informace ohledně kvality konkrétního oleje, který užívají. Dozví se, zda byl mezi testovanými oleji a případně s jakými výsledky,“ dodává Steph Sherer.

Na stejné adrese jsou k dispozici souhrnné podrobnější výsledky, jak analyzované produkty splňují deklarovanou kvalitu.

ICCI (International Cannabis and Cannabinoids Institute) vznikl jako společný projekt pacientských organizací, českých vědeckých společností a americké investiční společnosti Dioscorides Global Holdings. Hlavní sídlo má v Praze a jako takzvané centrum excellence spolupracuje například s Vysokou školou chemicko-technologickou, Univerzitou Karlovou, Českým vysokým učením technickým, Českou zemědělskou univerzitou v Praze, Masarykovou univerzitou v Brně, Mendelovou univerzitou v Brně, Palackého universitou v Olomouci či s Hebrejskou univerzitou v Jeruzalémě.

PFC (Patient Focused Certification, česky volně „Certifikace prováděná s primárním ohledem na ochranu pacientů“) je nezávislým programem certifikace kvality konopných výrobků určených ke spotřebě, ať už jde o léčiva, léčebné prostředky, potravinové doplňky, potraviny či kosmetiku.

ÚAPV (Ústav analýzy potravin a výživy), který je je součástí Fakulty potravinářské a biochemické technologie VŠCHT, disponuje špičkovým vybavením a jeho realizované zkoušky jsou akreditovány dle ISO 17025. Výzkumné projekty jsou zaměřeny především na problematiku kvality, autenticity a chemické bezpečnosti potravin, krmiv, potravinových surovin, doplňků stravy apod. V posledních letech jsou v rámci interdisciplinárního výzkumu aplikovány tzv. „omics“ technologie při posuzování in vivo/in vitro účinků vyvolaných biologicky aktivními látkami (zdraví prospěšnými i toxickými). Interdisciplinární spolupráce zahrnuje řadu lékařských pracovišť.

Fotodokumentace olejů, splňujících všechny testované parametry: Stáhnout powerpoint

CBD oleje, druha série testovaných vzorků: Stáhnout PDF

CBD oleje, porovnání shodných vzorků z obou testovacích sérií: Stáhnout PDF

Pro více informací:

Prof. Ing. Jana Hajšlová CSc., jana.hajslova@vscht.cz
Ing. Marie Fenclová, marie.fenclova@vscht.cz
Jakub Večerka, 603 185 441, jakub.vecerka@icci.science

Předchozí výsledky (pozn. KOPAC): https://kopac.cz/varovani-spotrebitele-cbd-konopnych-oleju-nabizenych-trhu-eu/